www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Absolwenci

Absolwent kierunku pedagogika specjalna

Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w z wybranej przez siebie specjalności: oligofrenopedagogika z terapią przez sztukę, surdopedagogika z edukacją zdrowotną lub resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne.

Absolwent specjalności oligofrenopedagogika z terapią przez sztukę. Dysponował będzie wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwoju człowieka, nabędzie umiejętności w posługiwaniu się interdyscyplinarną wiedzą na temat odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. Student wybierający specjalność oligofrenopedagogika z terapią przez sztukę nabywa kompetencje praktyczne pozwalające na rozpoznanie i samodzielne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w zakresie pracy terapeutycznej i dydaktyczno-wychowawczej w placówkach wychowujących i kształcących dzieci niepełnosprawne intelektualnie oraz może również wykonywać pracę terapeutyczną, wychowawczą wśród osób dorosłych niesprawnych intelektualnie oraz wszędzie tam, gdzie jego wiedza i umiejętności stanowić będą wsparcie dla osób niepełnosprawnych i pomogą im w przystosowaniu społecznym, a pracodawcy pomogą w realizacji celów i zadań kierowanej przez niego instytucji.

Studia w specjalności resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne kształcą z zakresu resocjalizacji, profilaktyki i bezpieczeństwa publicznego do pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi niedostosowanymi społecznie, jak również do pracy związanej z bezpieczeństwem publicznym. W planach studiów kładzie się duży nacisk na techniki resocjalizacji, profilaktykę (szczególnie zapobieganie patologiom i przestępczości), podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa publicznego i prewencji. Absolwent będzie posiadał umiejętności przeciwdziałania fali przestępstw oraz zdobędzie sprawność intelektualną w walce z przestępczością. Program zajęć obejmuje m.in. takie przedmioty jak: Patologie społeczne, Podstawy prawne resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego, Psychologia niedostosowania społecznego, Współczesne kierunki resocjalizacji, Profilaktyka środowiskową, Problematyka zwalczania przestępczości ze szczególnym uwzględnieniem nieletnich sprawców przestępstw, Programy prewencyjne jako jedne z elementów bezpieczeństwa wewnętrznego, Zasady zarządzania kryzysowego w przypadkach klęsk, żywiołowych, katastrof i naruszeń porządku publicznego. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w: schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, ochotniczych hufcach pracy, policji, straży miejskiej oraz na stanowiskach kuratorów zawodowych i społecznych.

Absolwent kierunku Pedagogika

Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne, komunikacja medialna, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Absolwent tego kierunku zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej oraz posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną.

Największym obszarem zatrudnienia absolwentów tych specjalności są:

 • ośrodki resocjalizacyjno-wychowawcze dla nieletnich, zakłady karne,
 • służby profilaktyczno-społeczne policji, straże graniczne, sądy, wojsko,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki i poradnie służące pomocą osobą uzależnionym i wymagającym pomocy psychologicznej,
 • placówki opieki, wychowania i pomocy, powołane przez centra Pomocy Rodzinie,
 • domy pomocy społecznej, placówki rehabilitacyjne,
 • organizacje i instytucje zajmujące się statutową pracą socjalną, instytucje edukacyjne,
 • redakcje czasopism, reklama
 • wydawnictwa, REKLAM
 • firmy i instytucje funkcjonujące w ramach mass mediów,
 • przedszkola i szkoły.

 

Absolwent kierunku Kosmetologia

Absolwent 3-letnich studiów zawodowych na kierunku kosmetologia otrzyma tytuł zawodowy licencjata i kwalifikacje kosmetologa. Uzyska umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Będzie dysponował wiedzą na temat planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem. Nabędzie umiejętności prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania, będzie umiał poprawnie dobrać i rozróżnić składniki biologiczne czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, będzie więc przygotowany do skutecznego pielęgnowania urody, powstrzymywania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia. Studenci tego kierunku nabędą wiedzę z zakresu nowoczesnych metod działania kosmetyków, ogólnego i miejscowego leczenia dermatologicznego wybranych przewlekłych dermatoz, jak również wpływu podstawowych czynników fizycznych na czynności organizmu oraz procesy patologiczne. Celem studiów na kierunku kosmetologia jest uzyskanie uprawnień do samodzielnego prowadzenia gabinetu kosmetycznego. Absolwent posiądzie rzetelną wiedzę medyczną niezbędną do wykonywania zawodu w szczególności z takich dziedzin jak: dermatologia, immunologia, alergologia, chemia kosmetyczna. Przygotowany będzie do świadomej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Po trzyletnich studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji edukacyjnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody. Uzyska on wiedzę i praktykę potrzebną do nawiązania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami- pacjentami, zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywanych zabiegów kosmetycznych, oraz do opracowania wskazań do pielęgnacji ciała w warunkach domowych.

Absolwent kierunku Kosmetologia znajdzie zatrudnienie:

 1. w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach odnowy biologicznej, gabinetach dermatologicznych jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry,
 2. w firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur nowych wyrobów, kontroli jakości i działaniach marketingowych,
 3. w sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci i doradcy klienta.

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Strefa studenta