Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Logopedia

Logopedia – Kwalifikacyjne

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny !!!

 

Adresaci studiów:

 • Absolwenci studiów jednolitych lub drugiego stopnia kierunków nauczycielskich, pedagogicznych posiadający przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w placówkach oświatowych.

 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia będący na ostatnim roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) lub studenci ostatnich roczników jednolitych studiów magisterskich.

 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Absolwenci studiów I stopnia w zakresie logopedii nie mogą dokonywać diagnozy logopedycznej (pracować w poradniach) jak również nie mają pełnego przygotowania do pracy w resorcie zdrowia oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

 • Nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy poradni pedagogicznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także psycholodzy posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu logopedy;

 • przygotowanie do diagnozy i profesjonalnego postępowania logopedycznego, w tym prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci;

 • umożliwienie studentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy oraz korekty wymowy, emisji głosu, dykcji i artykulacji.

Absolwenci tych studiów nabędą także umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej oraz stosowania różnych metod wspierania rodziców w rozwijaniu mowy u dzieci w różnym wieku.

 

Podstawa prawna:

Studia podyplomowe Logopedia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie Logopedii zgodnie z:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 poz. 1575) pkt. 4 kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która ppkt 4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w §20
     
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Czas trwania: 4 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1880 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny 

2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.

3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (ewentualnie zaświadczenie o studiowaniu na ostatnim roku studiów).

4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).

5. Zaświadczenie lekarskie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie logopedy.

6. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

7. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |