Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Pedagogika specjalna w trzech specjalnościach

Pedagogika specjalna w trzech specjalnościach (Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzm i zespół Aspergera - edukacja i rehabilitacja, Pedagogika terapeutyczna)

REKRUTACJA TRWA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. LUB DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!! 

Adresaci studiów:

 • osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego w zakresie pedagogiki specjalnej,
 • osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowej specjalności w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie kwalifikacji do pracy z osobami: z niepełnosprawnością intelektualną, z osobami autystycznymi oraz przewlekle chorymi;

 • przygotowanie do organizowania pracy edukacyjno- wychowawczej oraz rewalidacyjnej w szkołach specjalnych, integracyjnych, masowych z oddziałami integracyjnymi, szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie włączające, szkołach przyszpitalnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, poradniach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych oraz warsztatach terapii zajęciowej.

 

Kwalifikacje: 

 • program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz 1450), który może podjąć pracę w szkołach jaki i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych;

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 2180 zł

Ogólna liczba godzin: 642

Praktyka zawodowa: 420 godzin (obserwacyjna, asystencka, asystencko- pedagogiczna)

 

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |