Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

Kierunek studiów:

RESOCJALIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

Okres nauki: 3 lata

Opis studiów:

kształcenie na kierunku Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne obejmuje  w szczególności specyfikę metod i form pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w warunkach wolnościowych, wolności dozorowanej i izolacji społecznej, problematykę diagnozy psychologicznej, resocjalizacyjnej i środowiskowej, ukierunkowanej na potrzeby profilaktyki społecznej i resocjalizacji, etiologię zjawiska przestępczości, organizację systemu instytucji wychowania resocjalizującego i systemu penitencjarnego oraz obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne, zagadnienia opieki następczej, post - penitencjarnego usamodzielniania i readaptacji społecznej.  Absolwenci kierunku resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne  posiadają  kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Najczęściej podejmują pracę i ubiegają się o pełnienie funkcji kierowniczych w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego, ośrodkach interwencji kryzysowych,  instytucjach promujących bezpieczeństwo lokalne. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne otwierają perspektywy zatrudnienia w wojsku, policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Gminnej (po odpowiednim przeszkoleniu i zakwalifikowaniu).

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2022/2025:

* Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne z kryminologią: studia na tej specjalności  kierowane są do tych, którzy chcą podjąć pracę z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi będącymi w konflikcie z prawem, mającymi trudności z przystosowaniem się do otoczenia bądź są zagrożone niedostosowaniem społecznym. Specjalność ta daje także możliwości poznania metodologii badań kryminologicznych, zdobycia wiedzy psychologicznej oraz socjologicznej do wyjaśniania i przewidywania zdarzeń kryminalnych i przeciwdziałania im. Studia na tej specjalności ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, dają bardzo duże możliwości zatrudnienia m.in. w jednostkach penitencjarnych, zakładach poprawczych, jednostkach pomocy społecznej, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, zespołach kuratorskiej służby sądowej, ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie oraz w komórkach zajmujących się organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i bezpieczeństwa imprez masowych, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w podmiotach gospodarczych, służbach mundurowych i ratowniczych oraz komercyjnych firmach ochrony osób i mienia. 

* Bezpieczeństwo wewnętrzne: studia na tej specjalności przygotowują do pracy w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym również cyfrowego. Podczas studiów realizowane są zajęcia dydaktyczne z zakresu funkcjonowania państwa, jego bezpieczeństwa, prawa, sposobów zwalczania zagrożeń (np. przestępczość zorganizowana, terroryzm), podziału władzy w państwie oraz zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowania i roli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Uzyskana podczas studiów wiedza i umiejętności predysponują absolwentów do zawodowego rozwiązywania problemów ochrony indywidualnej i zbiorowej na wypadek zaistnienia różnego typu zagrożeń i organizowania poszkodowanym pomocy społecznej i posttraumatycznej, a przede wszystkim prowadzenia działań profilaktycznych przed zagrożeniami. W programie studiów na tej specjalności realizowane są przedmioty z zakresu nauk o bezpieczeństwie, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa wewnętrznego w UE, przestępczości ekonomicznej w Polsce oraz prawa karnego.

 

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego formularza należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

OPŁATY: 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 530 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 530 zł

 

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |