Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA SZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

Okres nauki: 3 lata

Opis studiów:

studia na kierunku Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna obejmują nauczanie przedmiotów, pozwalających na uzyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaburzeń tego rozwoju, metod pracy w instytucjach oświatowych, jak również umiejętności w obszarze diagnozowania dziecka, organizowania i prowadzenia działań wychowawczo-terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży, a także działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Absolwent tej specjalności zdobędzie kompetencje: diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności w nauce i problemów wychowawczych, prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych), działań profilaktycznych (w zakresie opieki i wychowania), analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych, podejmowania wszechstronnych działań korekcyjnych i kompensacyjnych wobec dzieci i młodzieży, a także rodzin wykazujących trudności wychowawcze, dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki i terapii pedagogicznej. Kierunek przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy  w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, służbach resocjalizacyjnych (zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich), placówkach opiekuńczych, powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie, instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, straż graniczna, urzędy celne, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), w sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy, kuratora lub mediatora sądowego a także rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

W trakcie studiów można uzyskać przygotowanie pedagogiczne i dzięki temu zdobyć uprawnienia nauczycielskie. 

 

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Opłaty:

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 530 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 530 zł

 

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |