Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Szkoła Policealna

 

SZKOŁA POLICEALNA
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 

Tytuł zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej

Opis Kierunku:

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wykonywana jest w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik), jest związana z dużą samodzielnością podejmowania decyzji, wiąże się jednak z wymogiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. 

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej.
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • oddziały PCK
 • środowiskowe domy samopomocy
 • świetlice terapeutyczne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • placówki poradnictwa rodzinnego,
 • szpitale specjalistyczne

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 •  kwestionariusz przyjęcia do szkoły- druk do pobrania 
 •  świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza   przysięgłego na język polski
 •  dokument tożsamości do wglądu
 •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 •  2 zdjęcia
TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |