Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Psychologia w edukacji i wychowaniu

Psychologia w edukacji i wychowaniu

REKRUTACJA TRWA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. LUB DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

Adresaci studiów:

 • Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, osoby pracujące z osobami nieletnimi w resorcie spraw wewnętrznych i w sądownictwie oraz dyrektorzy placówek dydaktycznych (szkół, przedszkoli);

 • Socjoterapeuci, osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej i szpitalach;

 • Osoby planujące lub prowadzące własną praktykę psychologiczną.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, ponadto rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w pełnieniu roli wychowawcy, doradcy czy opiekuna;

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do indywidualnej i grupowej pracy z drugim człowiekiem, która nastawiona jest na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie zasobów oraz samopoznanie;

 • przygotowanie absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację, wybór i planowanie rozwoju zawodowego, a także podejmowanie różnych działań interwencyjnych.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1890 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |