Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Zarządzanie w oświacie

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE 
Rekrutacja trwa!!!!

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Opis studiów: Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w oświacie” mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Ukończenie kierunku „Zarządzanie w oświacie” łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w obszarze zarządzania, we wszystkich typach szkół.

Studia adresowane są do:

 1. osób z wyższym wykształceniem, które chcą wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działających w warunkach określonych w polskim systemie edukacji, z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 2.  pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek oświatowych.

Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 1. Marketing usług oświatowych.
 2. Podstawy zarządzania placówką oświatową.
 3. Metody i techniki negocjacji.
 4. Planowanie pracy szkoły.
 5. Prawo samorządowe i oświatowe.
 6. Kierowanie zmianą edukacyjną.
 7. Zarządzanie finansami placówki oświatowej.
 8. Nadzór pedagogiczny.
 9. Etyka pracy.
 10. Komunikacja interpersonalna.
 11. Mindfullnes.
 12. Technologie internetowe wspomagające zarządzanie oświatą.
 13. Prezentacje multimedialne w pracy Dyrektora.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1840 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |