Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim.

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim


Rekrutacja trwa do 20 września 2024r. !!!

 

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny !!!

 

Adresaci studiów:

  • Osoby, które ukończyły studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym chcące pracować w bibliotekach szkolnych lub pedagogicznych, a także do osób bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne;

  • Nauczyciele szkół chcący nabyć uprawnień do zawodu - nauczyciel bibliotekarz;

  • Osoby zajmujące stanowiska we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przekazanie wiedzy dotyczącej właściwej organizacji i funkcjonowania różnych bibliotek, sprawnego wyszukiwania, selekcji i jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznanie metod pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji;

  • dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej. Od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym);

  • ukierunkowanie na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy oraz naukowy.

Kwalifikacje: 

  • program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz 1450), który może podjąć pracę w szkołach jaki i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych;

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1780 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:


1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny 

2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.

3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).

5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |