Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Autyzm i zespół Aspergera - edukacja i rehabilitacja

Autyzm i zespół Aspergera - edukacja i rehabilitacja

REKRUTACJA TRWA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. LUB DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Adresaci studiów:

 • Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 

 • Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz oligofrenopedagodzy pracujący w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym, planujący podniesienie kwalifikacji do pracy z osobami potrzebującymi wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin.

Celem studiów podyplomowych jest:

 • przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;

 • umiejętne dostosowanie sprawdzianów i egzaminów do wiedzy i możliwości ucznia, wypracowanie elastyczności nauczyciela i terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, w formie praktycznych rozwiązań terapeutycznych;

 • uzyskanie kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno - terapeutycznej i edukacyjnej dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, umiejętność planowania działań profilaktyczno - wspomagających;

 

Kwalifikacje:

 • program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450), który może podjąć pracę w szkołach jaki i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych;

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1960 zł/semestr

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |