Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Psychologia

Kierunek studiów

PSYCHOLOGIA

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

Okres nauki: 3 lata

Opis studiów:

Studia licencjackie (I stopnia) na kierunku psychologia zostały zaprojektowane z myślą o zdobyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji w wymiarze praktycznym, a opracowane efekty uczenia się służą uzyskaniu przez studentów wiedzy o człowieku i procesach zachodzących w wymiarze jednostkowym i społecznym, oraz zdobyciu umiejętności i kompetencji dla dziedziny jaką jest psychologia.

Cele kształcenia na kierunku psychologia to:

 • uzyskanie wiedzy w zakresie procesów psychicznych,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod interpretacji zmienności zachowań jednostkowych i interakcji społecznych,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu biologicznych podstaw psychologii,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii ogólnej i statystyki,
 • wykształcenie kompetencji sprzyjających otwartości i wchodzeniu w relacje z innymi osobami,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod interpretacji zmienności zachowań jednostkowych i interakcji społecznych,
 • nabycie umiejętności tworzenia opinii i sądów na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich,
 • nabycie umiejętności reagowania w adekwatny sposób w przypadku dysfunkcji,
 • nabycie umiejętności udzielania konstruktywnego wsparcia.

 

Proponowane specjalności dla osób rekrutujących się na studia na rok akademicki 2024/2025:

* Psychologia zdrowia i resocjalizacji;

* Psychologia edukacyjna i wychowawcza;

* Psychologia kliniczna;

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2023/2026

* Psychologia zdrowia i resocjalizacji - specjalność psychologia zdrowia i resocjalizacji w praktyczny sposób przygotowuje studentów do nabycia kompetencji i umiejętności pracy w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych i profilaktyki, przygotowują studentów do diagnozy psychologicznej, określania form pomocy, przeciwdziałania i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego, a także poprawy jakości życia, w związku ze schorzeniami somatycznymi czy somatopsychicznymi. Przygotowuje do pracy z klientem w kierunku rozwoju osobistego, nabycia kompetencji psychospołecznych, np. radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, wzrost poczucia koherencji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Dodatkowo pozwala nabyć praktyczne umiejętności, kompetencje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (np. ośrodki kuratorskie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady karne).

* Psychologia edukacyjna i wychowawcza - specjalność psychologia w edukacji i wychowaniu w praktyczny sposób przygotowuje do nabycia kompetencji i umiejętności do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych (np. przedszkola, szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Studenci w ramach tej specjalności zgłębiają wiedzę w obszarze zagadnień rozwoju dzieci i młodzieży, w odniesieniu do aspektu emocjonalnego, społecznego i fizycznego, w tym na gruncie pedagogiki, uwzględniając kontekst edukacyjno-wychowawczy, a także przepisy prawa oświatowego. Specjalność ta obejmuje także zagadnie pedagogizacji rodziców, psychologii rodziny, teorii wychowania. 

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2022/2025

* Psychologia zdrowia i resocjalizacji - specjalność psychologia zdrowia i resocjalizacji w praktyczny sposób przygotowuje słuchaczy do nabycia kompetencji i umiejętności pracy w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych i profilaktyki, przygotowują studentów do diagnozy psychologicznej, określania form pomocy, przeciwdziałania i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego, a także poprawy jakości życia, w związku ze schorzeniami somatycznymi czy somatopsychicznymi. Przygotowuje do pracy z klientem w kierunku rozwoju osobistego, nabycia kompetencji psychospołecznych, np. radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, wzrost poczucia koherencji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Dodatkowo pozwala nabyć praktyczne umiejętności, kompetencje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (np. ośrodki kuratorskie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady karne).

* Psychologia edukacyjna i wychowawcza - specjalność psychologia w edukacji i wychowaniu w praktyczny sposób przygotowuje do nabycia kompetencji i umiejętności do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych (np. przedszkola, szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Studenci w ramach tej specjalności zgłębiają wiedzę w obszarze zagadnień rozwoju dzieci i młodzieży, w odniesieniu do aspektu emocjonalnego, społecznego i fizycznego, w tym na gruncie pedagogiki, uwzględniając kontekst edukacyjno-wychowawczy, a także przepisy prawa oświatowego. Specjalność ta obejmuje także zagadnie pedagogizacji rodziców, psychologii rodziny, teorii wychowania. 

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2021/2024

* Psychologia zdrowia i resocjalizacji - specjalność psychologia zdrowia i resocjalizacji w praktyczny sposób przygotowuje słuchaczy do nabycia kompetencji i umiejętności pracy w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych i profilaktyki, przygotowują studentów do diagnozy psychologicznej, określania form pomocy, przeciwdziałania i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego, a także poprawy jakości życia, w związku ze schorzeniami somatycznymi czy somatopsychicznymi. Przygotowuje do pracy z klientem w kierunku rozwoju osobistego, nabycia kompetencji psychospołecznych, np. radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, wzrost poczucia koherencji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Dodatkowo pozwala nabyć praktyczne umiejętności, kompetencje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (np. ośrodki kuratorskie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady karne).

* Psychologia zdrowia i kliniczna - Program studiów obejmuje zagadnienia diagnozy, profilaktyki, jak i terapii psychologicznej. Studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych. Specjalność "psychologia zdrowia i kliniczna" adresowana jest do kandydatów interesujących się problematyką zdrowia psychicznego w zakresie normy, jak i patologii. Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu problemów o podłożu psychicznym. Nabywa on wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, akcentując kompleksowy charakter problematyki zdrowia.

 

 

 

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

 • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Opłaty:


Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 620 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 620 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |