Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Rekrutacja trwa do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Opis studiów: Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem w JST” przeznaczone są dla pracowników administracji różnego szczebla jednostek samorządu terytorialnego ale także dla wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie efektywnego zarządzania systemami bezpieczeństwa organizacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa jej działania.

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem w JST” umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: oceny zagrożeń bezpieczeństwa środowiska organizacji (zewnętrznego i wewnętrznego), budowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa organizacji poczynając od poziomu państwa a kończąc na pojedynczym przedsiębiorstwie, efektywnej realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem organizacji, skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole, jak również zachowania się w różnych sytuacjach związanych z działalnością menedżerską. 

Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 1. Zadania JST w zakresie problematyki bezpieczeństwa w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem JST w czasie pokoju i w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.
 3. Działalność i zadania komisji bezpieczeństwa i porządku w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
 4. Stany nadzwyczajne państwa i prawne zasady wprowadzenia.
 5. Współpraca Policji z samorządem podczas klęsk żywiołowych.
 6. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa.
 7. Metodyka opracowywania planów zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem uwarunkowań prawno- organizacyjnych i praktycznych.
 8. Rola mediów w sytuacjach kryzysowych.
 9. Straż miejska (gminna) jako samorządowa umundurowana formacja powoływana do ochrony porządku publicznego na terenie gminy.
 10. Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego jako integralnej części bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
 11. Ochrona ludności i wspieranie społeczności lokalnej w sytuacjach kryzysowych przez wojska Obrony Terytorialnej.
 12. Psychologiczne i społeczne mechanizmy zachowań zbiorowych w sytuacjach zagrożeń.
 13. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa w miastach, szkołach i miejscach szczególnie zagrożonych.
 14. Metody zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce.
 15. Organizacje pozarządowe i podmioty prywatne działające w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 16. Funkcjonowanie organów policji w strukturze rządowej oraz administracji rządowej i samorządowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń.

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1840zł

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |