Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Pedagogika

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

Okres nauki: 2 lata

Opis studiów:

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w wybranej specjalności. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst  wychowania, opieki i terapii w pracy profilaktycznej oraz socjalizacji i resocjalizacji jednostek. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych i nauki o bezpieczeństwie. Absolwenci nabywają również umiejętności  inicjowania i prowadzenia  własnego  rozwoju zawodowego, mogą podjąć studia doktoranckie.

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2022/2024

* Edukacja włączająca: kształcenie na kierunku specjalności Edukacja włączająca dotyczy realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego. Student zyska wiedzę oraz kwalifikacje niezbędną do pracy z osobami z niepełnosprawnością. W trakcie ich trwania dowie się, na czym polega diagnostyka w pedagogice specjalnej, czym jest dydaktyka specjalna oraz jak wykorzystywać edukację włączającą w procesie nauczania.

Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy z uczniami z niepełnosprawnością. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności, w jaki sposób pracować z rodzicami osób z niepełnosprawnością, a przede wszystkim jak pracować z uczniami: niewidomymi i słabo widzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością, konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz wybranych rozwiązań metodycznych.

WAŻNE INFORMACJE: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek pedagogika i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pedagogika i nie posiadają przygotowania pedagogicznego (wtedy należy uzupełnić przygotowanie pedagogiczne na uczelni).

* Diagnoza i terapia pedagogiczna: kształcenie na kierunku specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna przygotowuje studenta do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju. 

Specjalność ta pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i trudności w uczeniu się. Absolwenci staną się specjalistami w obszarze rozwojowych i edukacyjnych trudności dzieci i młodzieży w zakresie projektowania pracy indywidualnej i grupowej dzięki poznanym narzędziom diagnostycznym, metodom, technikom i formom pracy terapeutycznej.

Uzyskane kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności z dziećmi (przedszkola) i uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), z trudnościami w nauce matematyki (dyskalkulia), a także wykazującymi szczególne uzdolnienia. 

WAŻNE INFORMACJE: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek pedagogika i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pedagogika i nie posiadają przygotowania pedagogicznego (wtedy należy uzupełnić przygotowanie pedagogiczne na uczelni).

* Resocjalizacja i bezpieczeństwa publiczne: kształcenie na kierunku specjalności resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne obejmować będzie w szczególności specyfikę metod i form pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w warunkach wolnościowych, wolności dozorowanej i izolacji społecznej, problematykę diagnozy psychologicznej, resocjalizacyjnej i środowiskowej, ukierunkowanej na potrzeby profilaktyki społecznej i resocjalizacji, etiologię zjawiska przestępczości, organizację systemu instytucji wychowania resocjalizującego i systemu penitencjarnego oraz obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, pracy z młodocianymi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi i niedostosowanymi oraz wykluczonymi społecznie. Student nabędzie umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznej, pozna metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz narzędzia realizacji profilaktyczno-prewencyjnych programów środowiskowych. W ramach tej specjalności uwzględniony jest również aspekt szerokiej praktycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP, zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przydatną w strukturach administracji publicznej.

Absolwenci kierunku pedagogika II stopnia o specjalności resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane do pracy m.in. w instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych oraz instytucjach zajmujących się działalnością profilaktyczną, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w schroniskach dla nieletnich, w zakładach poprawczych, w służbach prewencji Policji, w policyjnej izbie dziecka lub w zespole ds. nieletnich i patologii, w służbie więziennej, kurateli sadowej, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza tych, które prowadzą statutową działalność w obszarze resocjalizacji.  

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2021/2023

 

* Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III). W toku studiów nabywa on wiedzę, która pozwala mu poszerzyć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej, psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień z zakresu szeroko rozumianej metodyki wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

WAŻNE INFORMACJE: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

* Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne: kształcenie na kierunku specjalności resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne obejmować będzie w szczególności specyfikę metod i form pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w warunkach wolnościowych, wolności dozorowanej i izolacji społecznej, problematykę diagnozy psychologicznej, resocjalizacyjnej i środowiskowej, ukierunkowanej na potrzeby profilaktyki społecznej i resocjalizacji, etiologię zjawiska przestępczości, organizację systemu instytucji wychowania resocjalizującego i systemu penitencjarnego oraz obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, pracy z młodocianymi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi i niedostosowanymi oraz wykluczonymi społecznie. Student nabędzie umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznej, pozna metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz narzędzia realizacji profilaktyczno-prewencyjnych programów środowiskowych. W ramach tej specjalności uwzględniony jest również aspekt szerokiej praktycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP, zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przydatną w strukturach administracji publicznej.

Absolwenci kierunku pedagogika II stopnia o specjalności resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane do pracy m.in. w instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych oraz instytucjach zajmujących się działalnością profilaktyczną, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w schroniskach dla nieletnich, w zakładach poprawczych, w służbach prewencji Policji, w policyjnej izbie dziecka lub w zespole ds. nieletnich i patologii, w służbie więziennej, kurateli sadowej, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza tych, które prowadzą statutową działalność w obszarze resocjalizacji.  

 

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał lub odpis dokonany przez Uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).
     

Opłaty

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 550 zł 

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 550 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |