Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Zarządzanie

Kierunek studiów

ZARZĄDZANIE

realizowany jest pod patronatem Grupy Azoty S.A.

 

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

Okres nauki: 3 lata

Opis studiów:

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z dziedziny zarządzania, ekonomii, marketingu, podstaw prawa oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent w toku studiów pozna zasady funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw,  procesy zachodzące w organizacji oraz jej otoczeniu. Absolwent po ukończeniu studiów nabędzie umiejętności rozpoznawania, analizowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami organizacji. Posiadać będzie także umiejętność zarządzania ludźmi w organizacji, motywowania oraz kierowania zespołami roboczymi, będzie przygotowany do podejmowania decyzji organizacyjnych oraz rozwiązywania konfliktów. W ramach programu studiów na kierunku Zarządzanie student może realizować jedną z dwóch specjalności, co pozwala rozwijać zainteresowania w ramach określonej dziedziny zarządzania. Według ankiety przeprowadzonej wśród liderów biznesu, od 2027r. ponad 10% globalnej produkcji gospodarczej będzie podlegać transakcjom na blockchainie. Ta wciąż młoda technologia, na której opierają się również kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie. Coraz więcej firm, równie spoza sektora finansowego, włącza blockchain i kryptowaluty do swoich łańcuchów wartości związanych z logistyką, handlem, czy ubezpieczeniami. GameStop pokazały, że wielkie instytucje finansowe mogą zostać pokonane przez wspólne działanie dużej grupy ludzi. Jeden z aspektów trwającej rewolucji blockchainowej to decentralizacja świata finansów, zwiększenie jego demokratyzacji.

 

Proponowane specjalności dla osób rekrutujących się na studia na rok akademicki 2024/2025:

* E - marketing;

* Zarządzanie przedsiębiorstwem;

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2022/2025 oraz 2023/2026

 

* Fin - Tech & Blockchain - na specjalności Fin - Tech & Blockchain poznasz naukowe i praktyczne podstawy, zastosowanie i programowanie blockchain oraz zrozumiesz tę technologię i jej elementy. Ponadto nauczysz się możliwych zastosowań oraz odpowiednich metod oceny i wdrażania Blockchain. Zapoznasz się także z najważniejszymi językami programowania Blockchain i nauczysz się ich podstaw. Po ukończeniu studiów będziesz miał wiedzę i umiejętności, by zbadać, pogłębić i ocenić możliwości zastosowania blockchain w firmie w ramach czynności analitycznych a także by określić możliwe kierunki działania - w szczególności z perspektywy technologii, modelu biznesowego i prawa. Absolwent po ukończeniu tej specjalności posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie podejmowania decyzji prowadzących do osiągnięcia zamierzonych celów firmy a także celowego dysponowania jej zasobami. Posiada też wiedzę  na temat Blockchain i jakie może mieć znaczenie z punktu widzenia ekonomii. Gdzie, a przede wszystkim jak można wykorzystać największy potencjał blockchain, model Biznesowy Blockchaina. Co to są kryptowaluty i jaki mają wpływ na świat finansowy? Co to są zdecentralizowane finanse DeFi w obecnym systemie finansowym, a przed wszystkim jaka jest stawka przyszłości.

* Zarządzanie przedsiębiorstwem/firmą - Absolwent po ukończeniu tej specjalności posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie podejmowania decyzji prowadzących (dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów organizacyjnych), do osiągnięcia zamierzonych celów firmy lub też celowego dysponowania jej zasobami. Posiada też wiedzę i umiejętności dotyczące kierowania przedsiębiorstwem, zarządzania jakością, zarządzania produkcją, zarządzania projektami, kalkulacji kosztów przedsiębiorstwa, analizy strategicznej przedsiębiorstwa oraz relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem.

* Marketing internetowy/E-marketing - Absolwent po ukończeniu tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności z obszaru handlu, technik sprzedaży, biznesu w gospodarce cyfrowej, zachowań konsumentów, szeroko pojętego procesu komunikacji, tworzenia zespołów i struktur sprzedażowych, a także operowania na rynkach cyfrowych poprzez wykorzystanie e-marketingu, tworzenia strategii marketingowych w przestrzeni internetowej, pozycjonowanie firm i kreowanie wizerunku w Internecie.

Absolwent specjalności marketing internetowy będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie metod i technik wykorzystania Internetu w działalności marketingowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Specjalność przygotowuje Studentów do projektowania i wdrażania internetowych kampanii promocyjnych, zarządzania całokształtem działań w obszarze marketingu internetowego.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie: w agencjach interaktywnych, portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci, w firmach doradczych, działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż, w instytucjach sektora publicznego oraz organizacjach non-profit. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także Absolwentom zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. a także na kontynuację kształcenia na drugim stopniu.

* Prawo w biznesie i zatrudnieniu - Absolwent po ukończeniu tej specjalności będzie posiadał wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorców a także ich przekształcania w toku rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego. Nabędzie również umiejętności w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy i weryfikacji możliwości finansowania inwestycji z kapitałów własnych i obcych. Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, całościowego procesu zawierania i realizowania umów gospodarczych, współpracy biznesu z organami administracji publicznej. Nabędzie również kompetencje w zakresie prawa w biznesie oraz aspektów związanych ze sprawami pracowniczymi. Będzie przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystując wiedzę prawniczą.

 

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Opłaty dla specjalności "zarządzanie przedsiębiorstwem"

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 510 zł 

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 510 zł

 

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

 

Opłaty dla specjalności "marketing internetowy/E-marketing, prawo w biznesie i zatrudnieniu, fin - tech & blockchain"

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 510 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 510 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |