Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Rekrutacja trwa do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!   

 

Opis studiów: Studia podyplomowe w zakresie „Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli, psychologów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych posiadających przygotowanie pedagogiczne zajmujących się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz do osób mających doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów: jest przygotowanie do pracy jako: asystent nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i placówkach specjalnych, pedagog specjalny w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy i placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, asystent ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej, nauczyciel specjalista pedagogiki specjalnej w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, nauczyciel wspomagający specjalista pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach specjalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i placówkach edukacyjno - rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, nabycie kwalifikacji rewalidacyjnych uprawniających do pracy w placówkach opiekuńczo - rewalidacyjnych takich jak zakłady pracy chronionej, placówki dziennego pobytu, uzyskanie wiedzy z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. 

Czas trwania: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning.

Kwalifikacje:

  • program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zajęcia i grupy zajęć, pkt 2.4 i 2.5) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (par.15 i par.23).

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1960 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:

  1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
  2.  Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
  3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
  4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
  5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |