Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Pedagogika specjalna

PEDAGOGIKA SPECJALNA  

Rekrutacja trwa do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Opis studiów: Studia podyplomowe w zakresie „Pedagogiki specjalnej” adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, pedagogów, wychowawców oraz pracowników placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym i posiadające przygotowanie pedagogiczne. 

Celem studiów: jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (m.in. oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie ich w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1769). Są studiami kwalifikowanymi nadając uprawnienia do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego. 

Czas trwania: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 1. Dydaktyka specjalna.
 2. Podstawy psychologii rozwojowej.
 3. Metodologia badań pedagogicznych.
 4. Prawo rodzinne i opiekuńcze.
 5. Pedagogika specjalna.
 6. Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
 7. Wybrane metody terapii psychomotorycznej.
 8. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 9. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji.
 10. Strategie pracy z uczniem z autyzmem.
 11. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z uczniami ze złożoną niepełnosprawnością.
 12. Oligofrenopedagogika.
 13. Metody i formy pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
 14. Pedagogika resocjalizacyjna.
 15. Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna w pedagogice specjalnej.
 16. Praca z uczniem z wadami słuchu.
 17. Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzroku.
 18. Strategie pracy z uczniem niedostosowanym społecznie.
 19. Konstruowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 20. Praktyka zawodowa (asystencka i obserwacyjna).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 150 godzin.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 2100 zł 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |