Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela.

Rekrutacja trwa do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!! 

 

Opis studiów: Studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela” adresowane są przede wszystkim do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, których program określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego dla nauczycieli. Kandydaci na studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciel” powinni mieć wykształcenie wyższe.

Celem studiów: jest zdobycie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych oraz poznanie metod nauczania, ale przede wszystkim uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t. j Dz.U. 2019 poz. 1450).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 150 godzin.

Czas trwania: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu

III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu

IV moduł: Praktyki zawodowe – 150 godzin

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 150 godzin.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1880 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:

  1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
  2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
  3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
  4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
  5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |