Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych

Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych

 

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r.
rekrutacja trwa od 01 lutego do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Rekrutacja elektroniczna   Kwestionariusz osobowy
 

Adresaci studiów:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci:
 1. studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć;
2. studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,
3. studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program kształcenia nie obejmował wiedzy i umiejętności odpowiadających wymaganiom podstawy programowej nauczania nauczania języka obcego, ale legitymują się znajomością tego języka zgodnie z wymaganiami określonymi w Karcie Nauczyciela, potwierdzoną zgodnie z tymi przepisami lub ukończyli studia w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język.

Celem studiów podyplomowych jest:

Studia umożliwią absolwentom kierunków niepedagogicznych, posiadającym wiedzę merytoryczną z zakresu nauczania konkretnych przedmiotów lub prowadzenia określonych zajęć, rozszerzenie swoich kwalifikacji i uzyskanie uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Program studiów obejmuje następujące moduły zajęć:

program studiów jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

I MODUŁ- Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne- 180 godzin+30 godzin praktyk zawodowych

II MODUŁ- Podstawy dydaktyki i emisja głosu- 60 godzin

III MODUŁ- Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć- 150 godzin+120 godzin praktyk zawodowych

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1670 zł

 

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu

5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |