Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Rodzaj studiów: pięcioletnie jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

Okres nauki: 5 lat

Opis kierunku:

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Podstawowym celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. Zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalnościach. Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Absolwenci studiów nabywają również umiejętności inicjowania i prowadzenia własnego rozwoju zawodowego w tym naukowego i podjęcia studiów doktoranckich. Dodatkowym atutem programu studiów realizowanym na tym kierunku jest możliwość nauki gry na instrumencie. Absolwent Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowany jest do organizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

  • szkołach podstawowych w klasach I-III (państwowych i niepublicznych),
  • przedszkolach (państwowych i niepublicznych),
  • placówkach wychowania pozaszkolnego, w których realizowane są zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Proponowane specjalności dla osób rekrutujących się na studia na rok akademicki 2024/2025:

* Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego;

* Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami psychologii dziecięcej;

* Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami edukacji i wychowania dzieci ze spektrum autyzmu;

* Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z opieką nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi;

 

Proponowane specjalności

* Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego na wymienionych poziomach edukacji.

WAŻNA INFORMACJA: dodatkowo zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli absolwent musi przystąpić i zdać egzamin znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wychowaniem artystycznym: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe umiejętności prowadzenia zajęć z dziedziny edukacji taneczno-rytmicznej, artystycznej i teatralnej.

* Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje obejmujące kompetencje praktyczne w zakresie warsztatu pracy dydaktyczno – wychowawczej tj: posługiwania się głosem, muzyką, ruchem, komunikowania się z dziećmi (wrażliwość emocjonalna), postaw kreatywnych jak również współpracy z rodzicami.  


Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

OPŁATY:


Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 560 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 560 zł

 

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |