Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

Rekrutacja trwa do 20 września 2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Opis studiów: Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Studia podyplomowe kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, osób kierujących zespołami pracowniczymi których interesują zagadnienia: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, motywowanie i ocenianie pracowników, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy. 

Celem studiów: jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, wyposażenie w teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole. 

Po ukończeniu studiów podyplomowych, absolwenci mają możliwość pozyskania pracy w pionach personalnych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz w agencjach doradztwa personalnego.

Czas trwania: 2 semestry, studia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania technikami kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 1. Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi.
 2. Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
 3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi.
 4. HR Biznes Partner rola i zadania w organizacji.
 5. Zarządzanie kulturą organizacji planowania zasobów ludzkich.
 6. Skuteczne metody naboru (rekrutacja, selekcja, on bording).
 7. Ocena potencjału pracowników. Projektowanie ścieżek karier.
 8. Pozafinansowe metody motywacji.
 9. Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w zespole (techniki wywierania wpływu).
 10. Zarządzanie sobą, zarządzanie czasem.
 11. Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej.
 12. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 13. Mindfullnes.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń.

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1780zł

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |