Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa

Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa

Rekrutacja trwa do 20 wrzesnia 2024r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Opis studiów: Studia podyplomowe w zakresie „Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa”, skierowane są do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych. Absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych i podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności kraju i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych).

Celem studiów: jest podniesienie poziomu wiedzy o powszechnym bezpieczeństwie ludzi i mienia, a także o strategii obrony państwa. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w wiedzę o psychologicznych i społecznych mechanizmach zachowań zbiorowych, zwłaszcza w sytuacjach współczesnych zagrożeń. Oprócz tego posiadać będą podstawową wiedzę o rodzajach zagrożeń dla bezpieczeństwa (np. katastrofy naturalne, budowlane, chemiczne, w transporcie drogowym, związane z działaniami wojennymi i aktami terrorystycznymi itp.), sposobach zapobiegania zagrożeniom, możliwościach likwidacji ich skutków i ochrony ludności.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) 

Czas trwania: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 1. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.
 2. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.
 3. System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych.
 4. Ratownictwo medyczne.
 5. Kierowanie zespołem ludzi w sytuacji zagrożeń.
 6. Edukacja dla bezpieczeństwa.
 7. Przysposobienie obronne.
 8. Ochrona ludności
 9. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych.
 10. Psychologiczne i społeczne mechanizmy zachowań zbiorowych w sytuacjach zagrożeń.
 11. Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa. Katastrofy, akty terrorystyczne, wypadki.
 12. Metodyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń.

 

Czas trwania studiów: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1790 zł

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |