Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

REKRUTACJA TRWA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. LUB DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!! 

 

Opis studiów: Studia podyplomowe w zakresie „Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” są adresowane do wszystkim osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Celem studiów: jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii ucznia się i nauczania języków obcych, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych. Proces kształcenia obejmuje podstawy dydaktyki nauczania jak również metodykę wczesnego nauczania języka obcego,  porusza kwestie diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę materiału nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 1. Teorie uczenia się i nauczania języków obcych.
 2. Metodyka nauczania języka angielskiego jako języka obcego.
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci.
 4. Podstawy dydaktyki języka obcego.
 5. Glottodydaktyka.
 6. Muzykoterapia.
 7. Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia.
 8. Tworzenie programów w zakresie wczesnej edukacji języka angielskiego.
 9. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 10. Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 150 godzin.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1920 zł 

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2.  Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |