Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Interwencja kryzysowa i wsparcie ofiar przemocy

INTERWENCJA KRYZYSOWA I WSPARCIE OFIAR PRZEMOCY  

Rekrutacja trwa do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Opis studiów: Studia podyplomowe w zakresie „Interwencja kryzysowa i wsparcie ofiar przemocy”, przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

Studia adresowane są do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna, ratownictwo medyczne, etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej.

Skuteczne działanie w sytuacji kryzysu jest niezwykle istotną umiejętnością, niezbędną zarówno w pracy psychologa, pedagoga, policjanta, pracownika socjalnego, kuratora sądowego, asystenta rodziny, pracownika MOPS, a także wielu innych osób, które na co dzień stykają się z sytuacjami kryzysowymi w swojej pracy.

Czas trwania: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 1. Pojęcie i istota kryzysu.
 2. Interwencja kryzysowa- definicja i jej główne założenia.
 3. Podstawowe umiejętności (teoretyczne i praktyczne) do prowadzenia interwencji kryzysowej.
 4. Psychiczne, zdrowotne i społeczne konsekwencje zdarzeń traumatycznych.
 5. Stres pourazowy spowodowany gwałtem. Znaczenie wsparcia społecznego.
 6. Aspekt przemocy domowej w ujęciu prawnym. Procedura prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wyjaśniających.
 7. Czynniki wpływające na kryzys w rodzinie.
 8. Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych.
 9. Cechy charakterystyczne dla osób podejmujących próby samobójcze w ujęciu psychologiczno- kryminologicznym.
 10. Profilaktyka skutecznego zapobiegania samobójstwom. Programy edukacyjne i informacyjne.
 11. Cele i funkcje pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w trudnych przypadkach psycho-społecznych niezdolnych do samodzielnego ich pokonania.
 12. Funkcjonowanie i główne cele działania ośrodków interwencji kryzysowej.
 13. Zespoły interdyscyplinarne jako element przeciwdziałania i rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie.
 14. Realizacja procedury „niebieskie karty” wykorzystywana przez grupę roboczą w problematyce przemocy w rodzinie.
 15. Rola i znaczenie kuratora sądowego w realizacji zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i profilaktycznym.
 16. Kto może zostać kuratorem sądowym zawodowym i społecznym w świetle stawianych wymagań i obowiązujących przepisów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń.

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 2100 zł

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |