Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Kosmetologia

Kierunek studiów

KOSMETOLOGIA

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

Okres nauki: 2 lata

Opis studiów:

Głównym celem kształcenia studentów na kierunku kosmetologia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów pracujących w branży beauty w Polsce i na świecie. Absolwent w toku studiów zdobędzie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu edukacji prozdrowotnej, anatomii, gerontologii, biochemii, a także wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej i estetycznej. Absolwent studiów na kierunku Kosmetologia będzie przygotowany do: ścisłej współpracy z lekarzami medycyny estetycznej i dermatologii kosmetycznej w zakresie pielęgnacji skóry, przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych, współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetyczek, kosmetologów po studiach licencjackich oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych, organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

 

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Opłaty:

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 650 zł 

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 650 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |