Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

REKRUTACJA TRWA DO 20 WRZEŚNIA 2024R. LUB DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!
 

Adresaci studiów:

 • Nauczyciele szkół podstawowych i szkół średnich, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni uzależnień, ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowawcy internatów i świetlic profilaktyczno-socjoterapeutycznych, wychowawcy placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych;

 • Absolwenci szkół wyższych zainteresowani tymi problemami posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • przygotowanie specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji jako metod pracy dla: placówek terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych, instytucji uprawnionych do prowadzania postępowania mediacyjnego, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, zakładów karnych oraz aresztów śledczych, społecznej i zawodowej kurateli sądowej, policji, organów samorządowych, instytucji pozarządowych powołanych do wykonywania zadań przeciwdziałania patologii społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa;

 • wyposażenie słuchaczy w zaawansowane, praktyczne umiejętności pracy z grupą podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • diagnoza i terapia zaburzeń zachowania, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego;

 • rozpoznawanie mechanizmów powstawania dewiacji społecznych, zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1780 zł

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |