Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Psychologia

Kierunek studiów

PSYCHOLOGIA

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

Okres nauki: 2 lata

Opis kierunku:

Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku psychologia zostały zaprojektowane z myślą o zdobyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji w wymiarze praktycznym, a opracowane efekty uczenia się służą uzyskaniu przez studentów wiedzy i niezbędnych umiejętności do wykonywania samodzielnie pracy na stanowisku psychologa, w różnych obszarach, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Przeznaczone są dla absolwentów psychologii I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę w celu uzyskania pełnych uprawnień zawodowych.

Celem kształcenia na kierunku psychologia:

  • dostarczenie studentom wiedzy z zakresu metodologii badań psychologicznych, psychometrii stosowanej i statystyki, uwarunkowań zachowań człowieka, formowania diagnozy psychologicznej, metod i technik świadczenia pomocy psychologicznej,
  • kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych oraz stosowania wiedzy w praktyce, czyli wdrożenia do praktycznego stosowania narzędzi i metod diagnozy psychologicznej, podejmowania oddziaływań terapeutycznych, doradztwa i pomocy psychologicznej w wybranych przez studentów specjalnościach,
  • zdobywanie wiedzy i kompetencji, które pomagają im analizować wyzwania, z jakimi zmaga się człowiek w dobie dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych,
  • przygotowanie studentów do nabycia kompetencji, umiejętności  i wiedzy do samodzielnej pracy na stanowisku psychologa. 

 

Proponowane specjalności dla osób rekrutujących się na studia na rok akademicki 2024/2025:

* Psychologia zdrowia i resocjalizacji;

* Psychologia edukacyjna i wychowawcza;

* Psychologia kliniczno - sądowa;

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2023/2025

*Psychologia zdrowia i resocjalizacji - specjalność psychologia zdrowia i resocjalizacji w praktyczny sposób przygotowuje słuchaczy do nabycia kompetencji i umiejętności pracy w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych i profilaktyki, przygotowują studentów do określania form pomocy, przeciwdziałania i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego, a także poprawy jakości życia, w związku ze schorzeniami somatycznymi czy somatopsychicznymi. Przygotowuje do pracy z klientem w kierunku nabycia kompetencji psychospołecznych, np. radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, wzrost poczucia koherencji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Dodatkowo pozwala nabyć praktyczne umiejętności, kompetencje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (np. ośrodki kuratorskie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady karne).

*Psychologia edukacyjna i wychowawcza - specjalność ta to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Program skoncentrowany jest na problematyce rozwoju dzieci i młodzieży widzianym w perspektywie wychowania, jego celów i edukacji. Edukacja i wychowanie to integralny element włączania człowieka w życie społeczne odwołujące się w psychologii do podstawowych różnic indywidualnych,  emocjonalnych obszarów jego funkcjonowania, barier rozwojowych, ograniczeń wychowawczych i edukacyjnych. Studia mają na tej specjalności wymiar praktyczny, przygotowują do pracy z dzieckiem, młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju społecznego funkcjonowania.

 

Proponowane specjalności dla cyklu kształcenia 2022/2024

*Psychologia kliniczna i resocjalizacji - specjalność psychologia kliniczna i resocjalizacji w praktyczny sposób przygotowuje słuchaczy do nabycia kompetencji i umiejętności pracy w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia diagnozy klinicznej i pomocy psychologicznej, a także przygotowują studentów do określania form pomocy, przeciwdziałania i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego. Przygotowuje do pracy z klientem w kierunku nabycia kompetencji psychospołecznych, np. radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, wzrost poczucia koherencji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Dodatkowo pozwala nabyć praktyczne umiejętności, kompetencje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych (np. ośrodki kuratorskie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady karne).

*Psychologia edukacyjna i wychowawcza - specjalność ta to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Program skoncentrowany jest na problematyce rozwoju dzieci i młodzieży widzianym w perspektywie wychowania, jego celów i edukacji. Edukacja i wychowanie to integralny element włączania człowieka w życie społeczne odwołujące się w psychologii do podstawowych różnic indywidualnych,  emocjonalnych obszarów jego funkcjonowania, barier rozwojowych, ograniczeń wychowawczych i edukacyjnych. Studia mają na tej specjalności wymiar praktyczny, przygotowują do pracy z dzieckiem, młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju społecznego funkcjonowania.

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał lub odpis dokonany przez Uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

OPŁATY:

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 620 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 620 zł
 

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |