www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna – KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Adresaci studiów:

 • Absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym;
 • Nauczyciele szkól i przedszkoli, a także: psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, domach dziecka itp.), którzy są zainteresowani problematyką i zagadnieniami związanymi z terapią, rewalidacją i rozwojem dzieci wymagających wsparcia w procesie edukacyjnym.

 

Celem studiów podyplomowych jest :

 • poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktycznego zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny;
 • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz pogłębienie umiejętności podejmowania odpowiednich działań;
 • przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • zdobywanie umiejętności do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej oraz kompetencji psychospołecznych i dydaktycznych terapeuty pedagogicznego.

Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia terapii pedagogicznej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami zachowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1560 zł

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej- 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta