www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Rekrutacja 2018/2019

 

Studia I stopnia (licencjackie)

Kierunek Kosmetologia 

 • Kosmetologia stosowana
 • Kosmetologia z promocją zdrowia

Kierunek Pedagogika specjalna

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z edukacją wczesnoszkolną (oligofrenopedagogika z edukacją wczesnoszkolną) – kwalifikacje nauczycielskie
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z edukacją wczesnoszkolną z informatyczną (oligofrenopedagogika z edukacją wczesnoszkolną z informatyczną) – kwalifikacje nauczycielskie
 • Terapia i rewalidacja indywidualna –  kwalifikacje nauczycielskie

Kierunek Pedagogika

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – kwalifikacje nauczycielskie
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z edukacją informatyczną – kwalifikacje nauczycielskie 
 • Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja
 • Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

Kierunek Psychologia

 • Psychologia edukacyjna i wychowawcza
 • Psychologia zdrowia i resocjalizacji 

 

Dokumenty, które należy złożyć, w przypadku starania się o przyjęcie na studia licencjackie w Tarnowskiej Szkole Wyższej:

studia stacjonarne (dzienne)

 1. stacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Pedagogika specjalna – druk do pobrania
 2. stacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Kosmetologia – druk do pobrania
 3. stacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Pedagogika – druk do pobrania

studia niestacjonarne (zaoczne)

 1. niestacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Pedagogika specjalna – druk do pobrania
 2. niestacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Kosmetologia – druk do pobrania
 3. niestacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Pedagogika – druk do pobrania
 4. niestacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Psychologia – druk do pobrania

 

Do wypełnionych druków należy załączyć następujące dokumenty:

 • Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Świadectwo ukończenia szkoły – kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dowodu wpłaty na kwotę 350 zł. (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek Pedagogika specjalna

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogika) 
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

Kierunek Pedagogika 

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja 

 

Dokumenty, które należy złożyć, w przypadku starania się o przyjęcie na studia magisterskie w Tarnowskiej Szkole Wyższej:

 studia niestacjonarne (zaoczne)

 1. niestacjonarne studia wyższe magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna – druk do pobrania
 2. niestacjonarne studia wyższe magisterskie, kierunek: Pedagogika – druk do pobrania

 

Do wypełnionych druków należy załączyć następujące dokumenty:

 • Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Świadectwo ukończenia szkoły – kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dowodu wpłaty na kwotę 350 zł. (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Studia podyplomowe:

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

 

 

Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty i oryginał dowodu wpłaty.
Dokumenty rekrutacyjne można składać w dziekanacie Wydziału Nauk Stosowanych w Tarnowie, ul. Mościckiego 27. tel. 14 657 10 55 / e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, w soboty w godz. 8:00 – 15:00. 

Rachunek Uczelni: Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Strefa studenta