www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA TRWA DO 30 WRZEŚNIA 2018R.

 

Psychologia-studia licencjackie

 

 

KIERUNEK PSYCHOLOGIA-  SPECJALNOŚCI

Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Psychologia zdrowia i resocjalizacji 

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  465 zł  

                                                           Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  545 zł  

 

 

 

Kosmetologia-studia licencjackie

 

 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA-SPECJALNOŚCI

Kosmetologia stosowana z marketingiem firmy kosmetycznej

Kosmetologia z zarządzaniem zdrowym stylem życia

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 560 zł 

 

 

Pedagogika specjalna-studia licencjackie i magisterskie

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA-SPECJALNOŚCI-STUDIA LICENCJACKIE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogika) oraz osób autystycznych z edukacją przez sztukę – kwalifikacje nauczycielskie

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogika) oraz osób głuchych i niedosłyszących z nauką programowania – kwalifikacje nauczycielskie

      Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA-SPECJALNOŚCI-STUDIA MAGISTERSKIE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogika) 

Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna

 

 

Pedagogika- studia licencjackie i magisterskie 

 

S p e c j a l n o ś c i    d l a    p r a c o w n i k ó w    s ł u ż b    m u n d u r o w y ch 

      

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA- SPECJALNOŚCI-STUDIA LICENCJACKIE

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę – kwalifikacje nauczycielskie

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z nauką programowania – kwalifikacje nauczycielskie 

Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

KIERUNEK PEDAGOGIKA- SPECJALNOŚCI-STUDIA MAGISTERSKIE

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja 

 

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE
UL. MOŚCICKIEGO 27 codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 16:00

Wszelkie informacje na temat rekrutacji pod numerem telefonu 14 657 10 55 wew. 15 lub  e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

 

Dokumenty, które należy złożyć, w przypadku starania się o przyjęcie na studia licencjackie w Tarnowskiej Szkole Wyższej:

studia stacjonarne (dzienne)

 1. stacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Pedagogika specjalna – druk do pobrania
 2. stacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Kosmetologia – druk do pobrania
 3. stacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Pedagogika – druk do pobrania
 4. stacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Psychologia – druk do pobrania

studia niestacjonarne (zaoczne)

 1. niestacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Pedagogika specjalna – druk do pobrania
 2. niestacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Kosmetologia – druk do pobrania
 3. niestacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Pedagogika – druk do pobrania
 4. niestacjonarne studia wyższe licencjackie, kierunek: Psychologia –  druk do pobrania

Do wypełnionych druków należy załączyć następujące dokumenty:

 • Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Świadectwo ukończenia szkoły – kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dowodu wpłaty na kwotę 350 zł. (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Dokumenty, które należy złożyć, w przypadku starania się o przyjęcie na studia magisterskie w Tarnowskiej Szkole Wyższej:

 studia stacjonarne (dzienne)

 1. stacjonarne studia wyższe magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna – druk do pobrania
 2. stacjonarne studia wyższe magisterskie, kierunek: Pedagogika – druk do pobrania

studia niestacjonarne (zaoczne)

 1. niestacjonarne studia wyższe magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna – druk do pobrania
 2. niestacjonarne studia wyższe magisterskie, kierunek: Pedagogika –druk do pobrania

Do wypełnionych druków należy załączyć następujące dokumenty:

 • Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)
 • Świadectwo ukończenia szkoły – kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)
 • Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dowodu wpłaty na kwotę 350 zł. (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia)

Rachunek Uczelni: Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty i oryginał dowodu wpłaty.

Zarządzenie Rektora Tarnowskiej Szkoły Wyższej w spr. rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Strefa studenta