Zarządzanie

Kierunek studiów

ZARZĄDZANIE

realizowany jest pod patronatem Grupy Azoty S.A.

 

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Opis studiów:

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z dziedziny zarządzania, ekonomii, marketingu, podstaw prawa oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent w toku studiów pozna zasady funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw,  procesy zachodzące w organizacji oraz jej otoczeniu. Absolwent po ukończeniu studiów nabędzie umiejętności rozpoznawania, analizowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami organizacji. Posiadać będzie także umiejętność zarządzania ludźmi w organizacji, motywowania oraz kierowania zespołami roboczymi, będzie przygotowany do podejmowania decyzji organizacyjnych oraz rozwiązywania konfliktów. W ramach programu studiów na kierunku Zarządzanie student może realizować jedną z dwóch specjalności, co pozwala rozwijać zainteresowania w ramach określonej dziedziny zarządzania.

Oferowane specjalności:


SPECJALNOŚCI: Zarządzanie przedsiębiorstwem

OPIS:  absolwent po ukończeniu tej specjalności posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie podejmowania decyzji prowadzących (dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów organizacyjnych), do osiągnięcia zamierzonych celów firmy lub też celowego dysponowania jej zasobami. Posiada też wiedzę i umiejętności dotyczące kierowania przedsiębiorstwem, zarządzania jakością, zarządzania produkcją, zarządzania projektami, kalkulacji kosztów przedsiębiorstwa, analizy strategicznej przedsiębiorstwa oraz relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem.

 
SPECJALNOŚCI: e-biznes

OPIS: absolwent po ukończeniu tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności z obszaru handlu, technik sprzedaży, biznesu w gospodarce cyfrowej, zachowań konsumentów, szeroko pojętego procesu komunikacji, tworzenia zespołów i struktur sprzedażowych, a także operowania na rynkach cyfrowych poprzez wykorzystanie e-marketingu, tworzenia strategii marketingowych w przestrzeni internetowej, pozycjonowanie firm i kreowanie wizerunku w internecie. Absolwenci znajdą zatrudnienie: agencjach reklamowych, marketingowych, portalach internetowych, działach marketingu przedsiębiorstw.

 

Opłaty dla specjalności "zarządzanie przedsiębiorstwem"

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 390 zł - przez 1 – 3 semestr, 420 zł – przez 4 – 6 semestr

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 390 zł - przez 1 – 3 semestr, 420 zł – przez 4 – 6 semestr

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Opłaty dla specjalności "e-biznes"

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 450 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 450 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Jedną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w formie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej.

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |