Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne

Kierunek studiów

RESOCJALIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

 

Opis studiów:

kształcenie na kierunku Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne obejmuje  w szczególności specyfikę metod i form pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w warunkach wolnościowych, wolności dozorowanej i izolacji społecznej, problematykę diagnozy psychologicznej, resocjalizacyjnej i środowiskowej, ukierunkowanej na potrzeby profilaktyki społecznej i resocjalizacji, etiologię zjawiska przestępczości, organizację systemu instytucji wychowania resocjalizującego i systemu penitencjarnego oraz obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne, zagadnienia opieki następczej, post - penitencjarnego usamodzielniania i readaptacji społecznej. Na kierunku kształcimy pedagogów społecznych mogących funkcjonować zawodowo w strukturach tworzących system bezpieczeństwa narodowego oraz jako organizatorzy systemu bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego podległego administracji samorządowej. Uzyskana podczas studiów wiedza i umiejętności predysponują absolwentów do zawodowego rozwiązywania problemów ochrony indywidualnej i zbiorowej na wypadek zaistnienia różnego typu zagrożeń i organizowania poszkodowanym pomocy społecznej i posttraumatycznej, a przede wszystkim prowadzenia działań profilaktycznych przed zagrożeniami. Absolwenci kierunku resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne  posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane do pracy w instytucjach systemu oświaty, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą podejmować pracę i ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego, ośrodkach interwencji kryzysowych w samorządach terytorialnych, instytucjach promujących bezpieczeństwo lokalne. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne otwierają perspektywy zatrudnienia w wojsku, policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Gminnej (po odpowiednim przeszkoleniu i zakwalifikowaniu). Uzyskana w toku studiów wiedza i umiejętności przygotowują absolwentów i do zajmowania stanowisk w strukturach realizujących problematykę zarządzania i reagowania kryzysowego oraz w szerokim zakresie pomoc społeczną na wypadek różnych sytuacji kryzysowych. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w sektorze państwowym, prywatnym oraz prowadzonym przez organizacje pozarządowe.

 

OPŁATY:

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 425 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 425 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Jedną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w formie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej.

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |