Psychologia

Kierunek studiów

PSYCHOLOGIA

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Opis kierunku:

Studia I stopnia na kierunku Psychologia kierowane są do osób, które chcą pomagać pacjentom/klientom/pracodawcom rozumieć świat i innych ludzi. Pozwalają zdobyć umiejętności diagnozowania problemów psychologicznych pojedynczych osób a także grup w środowisku ich życia oraz planowania, organizowania i realizacji różnych form pomocy psychologicznej. Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują kompetencje zawodowe, które mogą okazać się przydatne w różnych obszarach aktywności zawodowej, co zwiększa ich szanse na zdobycie ciekawej, pełnej wyzwań pracy. Mogą również podejmować studia II stopnia na kierunku Psychologia w celu uzyskania pełnych kwalifikacji w dziedzinie psychologii przewidzianych w ustawie o zawodzie psychologa.

 

Oferowane specjalności:

SPECJALNOŚĆ: Nauczyciel psycholog

OPIS: Specjalność ta dodatkowo wyposaża absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: problemów adaptacji dziecka w przedszkolu i szkole, uwarunkowań funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, zasad pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się, doradztwa zawodowego, przeprowadzania diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka, diagnozowania problemów ucznia i ich wspierania w przezwyciężaniu tych problemów, wspierania nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pomocy w rozwoju uczniów. 

 

SPECJALNOŚĆ: Psychologia zdrowia i resocjalizacji

OPIS: Specjalność ta dodatkowo  wyposaża absolwenta studiów I stopnia Psychologii w wiadomości, umiejętności i kompetencje w dziedzinie: pedagogiki i metodyki pracy resocjalizacyjnej, patologii społecznych i psychopatologii, psychologii niedostosowania społecznego, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego, zaznajamia z programami prewencyjnymi oraz zasadami interwencji kryzysowej w resocjalizacji. Dzięki temu będą mogli podjąć w przyszłości pracę w placówkach zdrowia a także w ośrodkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

 

SPECJALNOŚĆ: Psychologia z muzykoterapią

OPIS: Zastosowanie muzyki w leczeniu jest jednym z istotnych sposobów terapii, która wpływa na aktywność fizyczną, stan psychiczny, poprawę samopoczucia zwłaszcza u osób ze skłonnościami depresyjnymi, oraz u osób w okresie późnej dorosłości. Zadaniem muzykoterapii jest rozładowanie napięć, usunięcie lęków i frustracji. Muzykoterapia stwarza możliwość pozytywnej introwersji, która w konsekwencji mobilizuje człowieka do twórczego działania i ułatwia rozwiązywanie problemów.

Perspektywy zawodowe:

Zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych m.in. w placówkach służby zdrowia w ośrodkach pomocy społecznej i resocjalizacji, w placówkach edukacyjnych  z programem nauczania osób niepełnosprawnych, w zakładach penitencjarnych ośrodkach pomocy społecznej  i resocjalizacji oraz ośrodkach rekreacyjnych, umiejętność diagnozy i zastosowania muzyki w procesie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej.

 

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Jedną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w formie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej.

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |