Psychologia

Kierunek studiów

PSYCHOLOGIA

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Opis kierunku:

Studia licencjackie (I stopnia) na kierunku psychologia zostały zaprojektowany z myślą o zdobyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji w wymiarze praktycznym, a opracowane efekty uczenia się służą uzyskaniu przez studentów wiedzy o człowieku i procesach zachodzących w wymiarze jednostkowym i społecznym, oraz zdobyciu umiejętności i kompetencji dla dziedziny jaką jest psychologia.

Cele kształcenia na kierunku psychologia to:

 • uzyskanie wiedzy w zakresie procesów psychicznych,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod interpretacji zmienności zachowań jednostkowych i interakcji społecznych,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu biologicznych podstaw psychologii,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii ogólnej i statystyki,
 • wykształcenie kompetencji sprzyjających otwartości i wchodzeniu w relacje z innymi osobami,
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod interpretacji zmienności zachowań jednostkowych i interakcji społecznych,
 • nabycie umiejętności tworzenia opinii i sądów na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich,
 • nabycie umiejętności reagowania w adekwatny sposób w przypadku dysfunkcji,
 • nabycie umiejętności udzielania konstruktywnego wsparcia. 

 

Oferowane specjalności:

 

SPECJALNOŚĆ: Psychologia zdrowia i kliniczna

OPIS: specjalność psychologia zdrowia i kliniczna w praktyczny sposób przygotowuje słuchaczy do nabycia kompetencji i umiejętności pracy w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych i profilaktyki, przygotowują studentów do diagnozy psychologicznej, określania form pomocy, przeciwdziałania i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego, a także poprawy jakości życia.

 

SPECJALNOŚĆ: Psychologia sądowa i resocjalizacyjna

OPIS: specjalność psychologia sądowa i resocjalizacyjna w praktyczny sposób przygotowuje słuchaczy do nabycia kompetencji i umiejętności do pracy w obszarze formułowania diagnozy psychologicznej – sądowej i penitencjarnej, formowania opinii sądowo-penitencjarnych i form oddziaływań resocjalizacji i zapobiegania przestępczości. Studenci zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności do pracy dla potrzeb organów procesowych, placówek penitencjarnych i placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich.

 

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

 • Jedną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w formie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej.

 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

 • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2022 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |