Pedagogika

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Opis studiów:

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w wybranej specjalności. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy oraz psychologiczny kontekst kształcenia i  wychowania w pracy profilaktycznej oraz socjalizacji i resocjalizacji jednostek. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych i nauki o bezpieczeństwie. Absolwenci nabywają również umiejętności  inicjowania i prowadzenia  własnego  rozwoju zawodowego, mogą podjąć studia magisterskie.

Oferowane specjalności:

Specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne z edukacją dla bezpieczeństwa – specjalność nauczycielska

OPIS: Po ukończeniu tej specjalności absolwent zyskuje przygotowanie pedagogiczne, do prowadzenia zajęć  o charakterze profilaktycznym z dziećmi i młodzieżą, do pracy  z osobami, które potrzebują emocjonalnego oraz społecznego wsparcia w procesie socjalizacji, a także resocjalizacji w ośrodkach pomocy społecznej, profilaktycznych, świetlicach środowiskowych oraz zakładach resocjalizacyjnych i karnych. Oraz uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych.

 

WAŻNE INFORMACJE:

  • ukończenie tego kierunku daje absolwentom kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz nauczycielskie

 

WYMAGANIA:

  • Świadectwo maturalne

  • Zainteresowania kierunkowe

 

Specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna – specjalność nauczycielska

OPIS: po ukończeniu tej specjalności absolwent uzyskuje przygotowanie do dokonywania wstępnej  diagnozy problemów edukacyjno – wychowawczych u swoich podopiecznych (w tym: zaburzeń w rozwoju psycho – fizycznym, nadpobudliwości psycho – ruchowej oraz specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu), do prowadzenia zajęć profilaktycznych w przypadku dostrzeżonych zagrożeń a także terapii pedagogicznej z uczniami posiadającymi orzeczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Specjalność ta daje możliwość podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach w charakterze pedagoga, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych, wychowawczych oraz profilaktycznych.

 

Specjalność: Historia i wiedza o społeczeństwie – specjalność nauczycielska

OPIS: Absolwent po ukończeniu tej specjalności uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej.

 

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 385 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej– kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

  • Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza

  • Kserokopię dowodu osobistego

  • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia)

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |