Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Rodzaj studiów: pięcioletnie jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 5 lat

Opis kierunku:

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalnościach. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci tego kierunku pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych w tym szeroko metodyki wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwenci studiów nabywają również umiejętności inicjowania i prowadzenia własnego rozwoju zawodowego w tym naukowego i podjęcia studiów doktoranckich.

 

Oferowane specjalności:

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego

OPIS: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego na wymienionych poziomach edukacji.

Studenci tej specjalności fakultatywnie mogą wybrać m.in. przedmioty:

 • Fortepian i podstawy akompaniamentu

 • Kształcenie słuchu i zasady muzyki

 • Rytmikę i aranżacje muzyczne

Uwaga: absolwent musi zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie: B2

 

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę i wychowanie muzyczne

OPIS: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe umiejętności prowadzenia zajęć z dziedziny edukacji taneczno-rytmicznej, artystycznej i teatralnej, ponadto uzyskuje praktyczną umiejętność gry na instrumencie (fortepianie) przydatne w trakcie prowadzenia zajęć umuzykalniających w klasach I-III oraz przygotowywania akademii i uroczystości szkolnych.

Do programu kształcenia w tej specjalności wprowadzono obowiązujące przedmioty muzyczne:

 • Fortepian i podstawy akompaniamentu

 • Kształcenie słuchu i zasady muzyki

 • Rytmikę i aranżacje muzyczne

 

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauką programowania

OPIS: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe umiejętności prowadzenia zajęć z nauki programowania dzieci a także wykorzystania programów multimedialnych w edukacji.

Studenci tej specjalności fakultatywnie mogą wybrać dodatkowe przedmioty:

 • Fortepian i podstawy akompaniamentu

 • Kształcenie słuchu i zasady muzyki

 • Rytmikę i aranżacje muzyczne

 

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią

OPIS: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć logopedycznych na wymienionych poziomach edukacji.

Studenci tej specjalności fakultatywnie mogą wybrać m.in. przedmioty:

 • Fortepian i podstawy akompaniamentu

 • Kształcenie słuchu i zasady muzyki

 • Rytmikę i aranżacje muzyczne

  

 

Opłaty

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Druki rekrutacyjne:

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

 • Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej– kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

 • Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem

  i nazwiskiem)

 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza

 • Kserokopię dowodu osobistego

 • Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia)

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |