Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Rodzaj studiów: pięcioletnie jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 5 lat

Opis kierunku:

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalnościach. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci tego kierunku pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej, filozoficzno-etycznej, biomedycznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych w tym szeroko metodyki wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwenci studiów nabywają również umiejętności inicjowania i prowadzenia własnego rozwoju zawodowego w tym naukowego i podjęcia studiów doktoranckich. Dodatkowym atutem programu studiów realizowanym na tym kierunku są przedmiotu muzyczne, w tym nauka gry na fortepianie.

 

Oferowane specjalności:

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego

OPIS: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego na wymienionych poziomach edukacji.

Studenci tej specjalności fakultatywnie mogą wybrać m.in. przedmioty:

 • Fortepian i podstawy akompaniamentu

 • Kształcenie słuchu i zasady muzyki

 • Rytmikę i aranżacje muzyczne

WAŻNA INFORMACJA:  dodatkowo zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli absolwent musi przystąpić i zdać egzamin znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.     

 
Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę i wychowaniem muzycznym (w programie studiów nauka gry na pianinie)

OPIS: po skończeniu tej specjalności absolwent otrzymuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe umiejętności prowadzenia zajęć z dziedziny edukacji taneczno-rytmicznej, artystycznej i teatralnej, ponadto uzyskuje praktyczną umiejętność gry na instrumencie (fortepianie) przydatne w trakcie prowadzenia zajęć umuzykalniających w klasach I-III oraz przygotowywania akademii i uroczystości szkolnych.

Do programu kształcenia w tej specjalności wprowadzono obowiązujące przedmioty muzyczne:

 • Fortepian i podstawy akompaniamentu

 • Kształcenie słuchu i zasady muzyki

 • Rytmikę i aranżacje muzyczne 

Opłaty

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

 • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

 • Jedną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa na nośnik elektroniczny w formie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej.

 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

 • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |