Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Dydaktyka nauczania języka angielskiego

DYDAKTYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (DLA OSÓB CHCĄCYCH ZDOBYĆ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH OD IV DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ).


Rekrutacja trwa do 20 września 2024r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Adresaci studiów:

  • nauczyciele i osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII ),
  • lektorzy, a także absolwenci studiów filologicznych niezwiązani obecnie z edukacją, lecz zainteresowani rozwojem osobistym.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka angielskiego),
  • nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym,
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Kwalifikacje: 

  • program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr:  1760 zł/semestr

 

Rekrutacja krok po kroku:

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny 

2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.

3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).

5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł 

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |