Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" i "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 i 2023
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna).

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna).

REKRUTACJA TRWA DO 20 WRZEŚNIA 2024r.DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

Zapisz się na studia - elektroniczny formularz rekrutacyjny!!!

 

Adresaci studiów:

 • osoby posiadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadające przygotowania w zakresie peadgogiki specjalnej, 
 • osoby posiadające przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcące uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do:

 •  interpretowania korekcji i kompensacji jako oddziaływania terapeutycznego wobec dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
 • wspierania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • analizy i tworzenia dokumentacji diagnostycznej dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

 • metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, metodycznych aspektów współpracy z rodzicami, opiekunami, nauczycielami i specjalistami oraz korzystania z wybranych narzędzi diagnostycznych do diagnozy pedagogicznej;
 • stosowania metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
 • planowania i realizacji działań profilaktycznych zapobiegających trudnościom w uczeniu się oraz wykorzystywania warsztatu terapeuty pedagogicznego.

 

Kwalifikacje:

 • program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450).

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 220 zł

Opłata za semestr: 1960 zł/semestr

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 220 zł

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, tel. 14 657 10 55 lub 56 wew. 2 oraz e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl

 

Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2024 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |