Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Pedagogika specjalna

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Okres nauki: 2 lata

Opis studiów:

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą rozwoju w cyklu życia człowieka, a także zaburzeń spowodowanych niepełnosprawnością intelektualną i innymi dysfunkcjami. Studia wyposażają w umiejętności diagnozy złożonych problemów edukacyjno – wychowawczych oraz zaplanowania i podjęcia określonych oddziaływań o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjnym, w tym: kształcenie, wychowanie, opieka nad osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Absolwenci tego kierunku po studiach magisterskich mogą również rozwijać się naukowo podejmując studia doktoranckie.

 

Proponowane specjalności:

 
SPECJALNOŚĆ: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

OPIS: absolwenci po ukończeniu tej specjalności otrzymują kwalifikacje nauczycielskie do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i przedszkolach masowych, integracyjnych (jako nauczyciel wspomagający), szkołach specjalnych oraz innych ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub dostosowaniu wymagań. Absolwenci po ukończeniu tej specjalności będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby a także minimalizować wszelkiego typu ograniczenia.

 
SPECJALNOŚĆ: Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Opis:  absolwenci po ukończeniu tej specjalności otrzymują kwalifikacje nauczycielskie do pracy z dziećmi i młodzieżą  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po ukończeniu studiów absolwenci znają metodykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zasady planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej, potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, określać rolę zajęć specjalistycznych i wszechstronnej interdyscyplinarnej rehabilitacji oraz metodyki zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia.

WAŻNE INFORMACJE:

  • dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego przewidujemy: moduł przedmiotów uzupełniających to przygotowanie

  • praktyki zawodowe umożliwią nabycie wiedzy i umiejętności specjalistycznej dając możliwość zatrudnienia w szkołach, przedszkolach, ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych, ośrodkach wychowawczych, profilaktycznych

 

Formularze rekrutacyjne:

 

Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

  • Kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Kopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis dokonany przez uczelnię należy okazać pracownikowi Dziekanatu, który przyjmując dokumenty poświadczy przekazaną kserokopię za zgodność z oryginałem lub odpisem).

  • Jedną fotografię papierową - aktualne, kolorowe zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

  • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym przez kandydata kierunku studiów wyższych. Badanie lekarskie można wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub w placówce wskazanej przez Uczelnię (wówczas badanie jest bezpłatne). Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

  • Przy składaniu dokumentów kandydat musi okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

  • Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Opłaty

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 385 zł

Opłata za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 

Opłata za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –

Studia za darmo – studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27 – naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu!


Formularz kontaktowy


Mapka dojazdu

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |