Aktualności

„Studenci niepełnosprawni w środowisku akademickim”- szkolenie dla studentów, opiekunów osób niepełnosprawnych, nauczycieli akademickich Tarnowskiej Szkoły Wyższej.

24-11-2020

Szanowni Państwo,

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych zaprasza w dniu  2 grudnia br. o godzinie 11:00 na szkolenie pt.: „Studenci niepełnosprawni w środowisku akademickim”. Szkolenie prowadzone będzie na platformie ZOOM, w związku z czym będzie mogła w nim wziąć udział nieograniczona liczba osób. 

Szkolenie adresowane jest nie tylko do studentów, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale również do studentów, którzy są pełnosprawni, wykładowców posiadających i nieposiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pracowników administracji, władz Uczelni, ponieważ tematy szkolenia dotykają całego spektrum relacji student niepełnosprawny – Uczenia i środowisko akademickie.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne:

1.  Kim jest osoba niepełnosprawna. Definicja osoby niepełnosprawnej w myśl Konwencji ONZ o Prawach ON a założenia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ON.

2. Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście rozwiązań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami.

3. Struktura osób niepełnosprawnych:

1) struktura osób niepełnosprawnych w Polsce z podziałem na:

 • województwa,
 • rodzaj niepełnosprawności,
 • osiągane wykształcenie,
 • aktywność zawodową.

II.      Status osoby niepełnosprawnej a regulacje prawne:

 • Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – definicja osoby niepełnosprawnej,
 • Ustawa o Prawo o szkolnictwie wyższym – po nowelizacji – prawo osoby niepełnosprawnej do studiowania,
 • Ratyfikacja przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – zobligowane do wdrażania systemu wsparcia w procesie edukacyjnym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – prawo do podjęcia zatrudnienia a orzeczenie.

II. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia:
1. Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu.

 1.  Przepisy budowlane a dostępność obiektów użyteczności publicznej.
 2. dobór urządzeń infrastruktury do rzeczywistych potrzeb i możliwości użytkowników oraz otoczenia (podnośniki, platformy przyschodowe, schodołazy etc.) 

2. Studenci z niepełnosprawnością słuchu.

 1. Kultura Głuchych.
 2. Środki komunikowania się i technologie wspierające - PJM, SJM.
 3. Alternatywne zajęcia dydaktyczne wspierające proces kształcenia – lektoraty języków obcych.
 4. Ustawa o PJM i szkolenia nauki języka migowego.
 5. Zasady komunikowania się z osobami nie(do)słyszącymi.

3. Studenci z niepełnosprawnością narządu wzroku. 

 1. zasady uniwersalnego projektowania obiektów użyteczności publicznej a potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Dostępność cyfrowa – założenia WCAG2.0, redagowanie treści dostępnych do potrzeb ON
 3. Zasady tworzenia materiałów dydaktycznych.

4. Studenci ze schorzeniami natury psychicznej i/lub neurologicznej.

III.      Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością ruchową, neurologiczną, osobą z niedyspozycją wzroku, słuchu – dobre praktyki, wskazówki dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych.

IV.       Wyznaczanie standardów kształcenia osób z niepełnosprawnością:

 • stwarzania odpowiednich warunków procesu kształcenia studentów z różną niepełnosprawnością,
 • dobre praktyki.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom biorącym w nim udział doświadczyć perspektywy osoby z różną niepełnosprawnością. Aby zrozumieć, gdzie zaczynają, a gdzie kończą się granice osoby niepełnosprawnej, sami musimy zacząć ich doświadczać.

Link do spotkania na platformie Zoom Meetings zamieszczony zostanie w tym tygodniu na naszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności". Zapraszamy!

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |