Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Monografia 1/2013

Monografia 1/2013

W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbyła się Konferencja Edukacyjno – Naukowa pt. „Rola i znaczenie zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa Państwa” organizowana przez Małopolską Szkołę Wyższą w Brzesku – Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja dotyczyła sytuacji kryzysowych, działań podejmowanych w czasie np. klęsk żywiołowych, rozwiązań prawnych w przypadku rzeczywistych działań antykryzysowych oraz wystąpień przedstawicieli administracji publicznej, którzy prezentowali swoje doświadczenia dotyczące zagadnień związanych z sytuacjami kryzysowymi. Konferencja została zorganizowana w Wierzchosławicach z udziałem uczestniczących w walce z powodzią na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego w 2010 r. przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych, Policji, Żandarmerii Wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej. Pokłosiem tej Konferencji jest niniejsza monografia, w której zamieszczone zostały nie tylko opracowania naukowe dotyczące zasad i organizacji zarządzania kryzysowego oraz ochrony bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego. Dokonane zostały prezentacje i oceny regulacji prawnych w tym zakresie, dokonane przez praktyków.  Jako, że na zarządzanie kryzysowe, będące elementem bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego, patrzeć należy interdyscyplinarnie, z punktu widzenia różnych gałęzi i dyscyplin naukowych, stąd opracowania poszczególnych autorów zawarte w kolejnych rozdziałach książki zawierają analizę zagadnień z punktu widzenia prawa administracyjnego, konstytucyjnego, nauk wojskowych i socjologii. Tak szerokie spojrzenie na problematykę zarządzania kryzysowego daje możliwość zrozumienia istoty podjętego tematu i formułowania wniosków de lege lata i de lege ferenda.

Celem uwzględnienia powyżej zasygnalizowanych aspektów książka została podzielona na trzy rozdziały: Prawne i socjologiczne uwarunkowania stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysowego; Zakres zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego i Zarządzanie kryzysowe w praktyce. Taki układ daje bazę do prowadzenia dalszych pogłębionych analiz oraz badań naukowych, oceny obowiązujących rozwiązań prawnych pod kątem ich skuteczności stosowania w praktyce, zrozumienia istoty zagadnienia, a także pozwoli  na odpowiedź na pytanie, czy administracja publiczna jest przygotowana do prowadzenia skutecznych działań w zakresie zarządzania kryzysowego we wszystkich jego fazach. 

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |