Uczelnia uhonorowana tytułem "Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022" Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022
Wydawnictwo
Zeszyt naukowy nr 1/2009

Zeszyt naukowy nr 1/2009

Pierwszy numer „Zeszytów Naukowych Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku”. Rosnący stale prestiż dydaktyczny Uczelni, rozwój własnych badań naukowych i współpracy naukowo-dydaktycznej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi skłoniły nas do upowszechniania osiągnięć MSzW poprzez publikacje dorobku naukowego zarówno naszych nauczycieli akademickich, jak i współpracujących z nami wybitnych praktyków gospodarczych. W pierwszej publikacji znalazły się przede wszystkim prace odzwierciedlające główne kierunki nauczania w naszej Uczelni tj. z zakresu nauk pedagogicznych i ekonomicznych.

Część pedagogiczną otwiera artykuł J. Wyczesany dotyczący aktywizacji procesu rewalidacji w kontekście przyszłości osób niepełnosprawnych. Kolejne artykuły podejmują kwestie wpływu żywności na zdrowie populacji (P. Moszczyński), kierunków nowych badań psychologicznych (P. Majewicz), rozpoznawania potrzeb wolnoczasowych osób starszych (W. Klapa, A. Kamińska). Omawia się warsztat studenta pedagogiki (B. Klasińska),  zagadnienia egoizmu i koleżeństwa we współczesnej szkole średniej (E. Łupińska-Toroń), filozoficzne ujęcie zagadnień mistrza i ucznia prezentuje M. Stępa. działania terapeutyczne elementami rzeźbiarskimi jako forma zabawy zaprezentował absolwent naszej uczelni A. Jasnos.

Część druga obejmuje problematykę ekonomiczną – prezentowane są artykuły podejmujące kwestie zastosowania rachunku ekonomicznego do zarządzania szkołą wyższą (B. Szołtysek), wpływu akcesji do Unii Europejskiej na zmiany struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce (P. Klimczyk), wiarygodności sprawozdań finansowych w odniesieniu do etyki i niezależności biegłego rewidenta (S. Sadowska), teoretycznych aspektów deindustrializacji w rozwiniętych gospodarkach światowych (P. Waląg). Problemy reprywatyzacji w Polsce porusza G. Pyzik, a znaczenie ekofunduszy w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce M. Łuszczyk. Zeszyt zamyka artykuł U. Goldau i R. Heusingera, specjalistów z zakresu międzynarodowego rynku finansowego.

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |