www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Monografia 1/2015 „Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”

„Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” – Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej 2015

Słowo wstępne

Przemiany cywilizacyjne dokonujące się w naszym kraju czynią problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szczególnie złożonym i trudnym. Ciężar odpowiedzialności za ich bezpieczny rozwój spoczywa na rodzinie i szkole. Przy tworzeniu warunków uregulowanego życia potrzebne jest współdziałanie różnych służb w środowisku lokalnym. Rodzi to potrzebę spotkań poświęconych wymianie doświadczeń i aktualnej wiedzy o stanie zagrożeń celem wskazania środków profilaktycznych.

Artykuły dotyczą aktualnych problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży znajdujących się w różnych okresach rozwoju i często odmiennych warunkach środowiskowych. W tej grupie osób znajdują się również osoby z niepełnosprawnością.
W rozwijaniu ich zdolności i możliwości istotne jest bezpieczeństwo ich życia. Składają się na ten fakt różne czynniki, w tym postawy ludzi z najbliższego środowiska. Należy popierać wszystkie te propozycje, które pomogą wpłynąć na rodzinę i szkołę, aby te środowiska umożliwiły prawidłowy rozwój młodego pokolenia. Chodzi bowiem o to, jak poznać i zrozumieć człowieka oraz pomóc mu żyć w świecie pełnym zagrożeń.

Tematyka opracowania dotyczy ważnych aspektów życia dzieci i młodzieży
i przygotowana została z myślą o wszystkich, którzy chcą wiedzieć jak pomagać innym.

W części I zawarto wiele problemów związanych z potrzebami emocjonalnymi
i rozwojowymi dzieci i młodzieży (od urodzenia, aż do pełnej dojrzałości psychicznej) .

W części II opracowania znalazły się informacje na temat przejawów i przyczyn niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

W części III Autorzy koncentrują się na profilaktyce i sposobach pomocy uczniom
w warunkach szkolnych i środowisku lokalnym.

            Opracowanie ujmuje problemy dotyczące życia człowieka całościowo
(w płaszczyznach: biologicznej, psychicznej i społecznej) zatem może okazać się przydatne dla rodziny i szkoły.

Mamy też nadzieję, że Wyższa świadomość szerokiego kręgu osób zaangażowanych w proces edukacji dzieci i młodzieży przyczyni się do krytycznego spojrzenia na problemy współczesnego świata.

prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany                                                 dr Bożena Szołtysek

Prorektor Tarnowskiej Szkoły Wyższej                                              Redaktor Naczelna

 

I. Wybrane aspekty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

1. Prof. dr hab.n.med. Jerzy Starzyk – Wybrane medyczne aspekty bezpieczeństwa rozwoju dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, leczenie, choroby społeczne.

Streszczenie:

Władze publiczne zobowiązane są do zabezpieczenia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom” (Konstytucja RP art 68, ust 3). Służą temu działania profilaktyczne prowadzone we wszystkich jednostkach otwartego i zamkniętego lecznictwa pediatrycznego. Przykładem profilaktyki pierwotnej, która polega na zapobieganiu chorobom poprzez kontrolowanie ich czynników ryzyka, są szczepienia ochronne oraz suplementacja mikroelementów i witamin, koniecznych do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Przykładami profilaktyki wtórnej, która polega na zapobieganiu rozwojowi choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie, są badania przesiewowe u noworodków wrodzonej niedoczynności tarczycy oraz okresowe badania bilansowe dla monitorowania stanu zdrowia. W profilaktyce trzeciorzędowej celem jest zahamowanie postępu choroby i jej skutków przez stosowanie standaryzowanych procedur diagnostyczno-leczniczych, takich jak programy lecznicze czy schematy lecznicze w ciężkich, zagrażających życiu schorzeniach. W pracy przedstawiono wybrane działania profilaktyczne o dużym znaczeniu społecznym, a jednocześnie ważne dla zdrowia poszczególnych chorych. Omówiono korzyści wynikające z działań profilaktycznych oraz ryzyko wynikające z zaniechania ich stosowania. Zwrócono uwagę na konieczność stałego merytorycznego nadzoru ze strony jednostek uniwersyteckich i towarzystw naukowych oraz na wagę stałej edukacji społeczeństwa i środowiska medycznego dla zachowaniach ciągłości i skuteczności działań profilaktycznych.

 Key words: children health care prevention, treatment , social diseases.

Abstract: 

,,Public authorities are obliged to secure a special children health care (RP Constitution art. 68 par. 3). To serve it there are lead preventive acts in open and closed units of pediatric health care. The examples of initial  prevention, that secure from diseases by their risk factors controlling are preventive vaccinations and necessary for proper children and  the youth development supplementation of microelements and vitamins. Examples of secondary prevention it means prevention disease development by its early detection and treatment are cyclical  surveys of congenital infant hypothyroidism and periodic balance surveys for monitoring state of health. The reason of the next prevention  is to inhibit disease progression and its results by using standard diagnostic-therapeutic procedures like: health programs and treatment chart in the case of heavy and hazard to someone’s health diseases. In the paper there are shown chosen preventive activities that are important both for social life and health of the sick. There are also described preventive actions benefits and a risk coming from cessation of doing them. The attention is put on necessity of permanent essential supervision both from university units and scientific  society and the importance of permanent education of society and medical environment to  keep continuity and effectiveness of preventive activities.

 

2. Prof.zw. dr hab. Elżbieta Ura – Zadania organów oświaty w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach

Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo, szkoła, oświata, zadania organów administracji, przeciwdziałanie zagrożeniom.

Streszczenie:

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zadania przyznane organom administracji publicznej i innym podmiotom oraz nauczycielom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach. Podkreślone zostało, że istotna  rola przypada tu jednostkom organizacyjnym tworzącym system oświaty, zwłaszcza szkołom i placówkom oświatowym. Prowadzone przez te podmioty działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami skupiają się w czterech płaszczyznach: działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej. Podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży określa ustawa o systemie oświaty. Ponadto wiele zadań  zawartych zostało w ustawach szczególnych, np. ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii czy ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja tych zadań wymaga współdziałania szkół i placówek oświatowych z innymi podmiotami, np. Policją.

Key words:
Safety, school, education, tasks of administrative bodies, risk prevention.

Abstract:


Tasks of the authorities that deal with education in connection with safety of children and youth in schools

The aim of the study is to draw attention to the tasks the authorities, other entities and teachers to ensure the safety of children and youth in schools. It underlines that the important role is played by entities forming the education system, especially schools and educational institutions. Actions carried out by these entities are focused in four areas: educational activity, education, information and prevention. The basic tasks connected with the safety of children and adolescents are defined in the Act on the education system. In addition, many tasks are contained in other laws, such as the Act on prevention of drug abuse and the Act on Alcohol Abuse and Alcoholism Prevention. Performing of these tasks requires the cooperation of schools and educational institutions and other entities, such as the Police.

3. mgr Elżbieta Fitrzyk – Zaburzenia w zachowaniu uczniów gimnazjum, a bezpieczeństwo w opiniach nauczycieli.

Słowa kluczowe:  rodzaje  zaburzeń   w zachowaniu,  rodzaje trudności w nauce, możliwości pomocy uczniom w ramach pracy nauczyciela w  zachowaniu i w nauce

Streszczenie :

Wyniki badań wskazują ,iż około 45 %  uczniów   gimnazjum wykazuje zaburzenia w zachowaniu .Należą do nich  nadpobudliwość (49,56%)  ,agresja  (48,69%) , to które występują najczęściej w badanych szkołach .Według opinii  nauczycieli  przyczynami   tego stanu rzeczy  są: brak koncentracji podczas zajęć (21,73%), trudna sytuacja rodzinna badanych (15,65%) oraz  brak  systematyczności w nauce   (13,91%). Nakłada to na rodziców i szkołę potrzebę zainteresowania diagnozą i pomocą uczniom w eliminowaniu przyczyn tych zaburzeń .

Key words: types of behavioural disorders, types of learning difficulties, teachers’ possibilities and tools of helping students in learning and behaving properly

Abstract: 

The results of the research show that lower secondary school students  indicate some disorders in their behaviour.  According to teachers,  hyperactivity  (49,56%) and aggression (48,69 %) are the main types of behavioural disorders in lower secondary school. The teachers claim that: lack of concentration during the classes (21,73%),  students’ difficult family situation (15,65%) and lack of regularity in learning process (13,91%) are the main reasons for students’ learning difficulties.

4. Prof. dr hab. Janina Wyczesany, dr Barbara Grajdura – Postawy i ich znaczenie w postrzeganiu osób niepełnosprawnych na przestrzeni wieków.

Streszczenie

Osoby niepełnosprawne były różnie postrzegane na przestrzeni wieków. Często traktowano Je jako nieprzydatne społecznie, mniej wartościowe. Analiza postaw wobec osób z niepełnosprawnością jest ważna nie tylko dla pedagoga specjalnego bowiem wychowanie integracyjnego winno eliminować postawy negatywne widoczne między różnymi grupami społecznymi, a to wymaga rozumienia istoty niepełnosprawności oraz integracji, także w aspekcie historycznym.

Zmieniająca się rzeczywistość nie daje stabilizacji w myśleniu i działaniach edukacyjnych w ogóle.  Zatem do obecnych szczególnych wyzwań należy kształtowanie takich postaw, które nie dopuszczą do wykluczeń społecznych  również osób z niepełnosprawnością.

5. dr Anna Trynda –  Nowe substancje psychoaktywne „dopalacze” – zagrożenia i wyzwania. 

Słowa kluczowe:Dopalacze, nowe substancje psychoaktywne, System Wczesnego Ostrzegania, EMCDDA.

Streszczenie:

Artykuł porusza zagadnienia związane z występowaniem dopalaczy na rynku narkotykowym, z uwzględnieniem historii pojawienia się tych produktów w Polsce. Ponadto przedstawione zostały wyzwania jakie związane są z ich występowaniem, między innymi duża różnorodność związków wchodzących w skład dopalaczy, szybkość pojawiania się nowych związków psychoaktywnych oraz problemy identyfikacyjne, jakie stwarzają w analizie chemicznej. Omówione zostały zagrożenia jakie stanowią dopalacze, w szczególności biorąc pod uwagę ich zmienny skład ilościowy i jakościowy oraz rosnącą liczbę zatruć, a także liczbę zgłoszeń do Systemu Wczesnego Ostrzegania EMCDDA.

Key words: Legal hghs, New Psychoactive Substances, Early Warning System, EMCDDA

Abstract:

The paper presents the issues related to legal highs present on drug market, whilst referring historically to the beginnings of this product phenomenon in Poland. Furthermore, the challenges connected with the availability of legal highs have been pointed out, such as: high diversity of compounds in these products, how quickly new psychoactive compounds are coming up and identification problems they pose in chemical analysis. Threats posed by the legal highs have also been discussed, with particular emphasis to their variable quantitative and qualitative composition and an increasing number of intoxications as well as the number of notification submitted to EMCDDA Early Warning System.

6. Prof. dr hab. Janina Wyczesany – Samotność młodzieży w kontekście zaburzeń zachowania.

Streszczenie

Pojecie samotności na podstawie literatury przedmiotu można rozpatrywać w dwóch aspektach, tj. własnego wyboru jednostki, bądź „skazania” jej na ten stan wbrew jej woli i oczekiwaniom. Powszechnie samotność jest rozumiana jako nieprzyjemny stan psychiczny w rezultacie niezadowolenia z ilości i jakości społecznych i emocjonalnych związków z innymi ludźmi. Często także wśród dzieci i młodzieży ten stan wyzwala agresywne i irracjonalne zachowania. Badania wskazują, że u osób cierpiących na samotność występują zaburzenia umiejętności społecznych oraz jego funkcjonowania. Istotnym środowiskiem budującym cenne więzi społeczne jest rodzina, która  spełnia swoje podstawowe funkcje. Jednak  w obecnej rzeczywistości często przeżywamy jej  kryzys, który generuje ludzkie dramaty najbardziej dotkliwe dla  dzieci i młodzieży. Warto zwrócić uwagę na niektóre podstawowe formy pomocy w kontaktach z samotnym uczniem czy wychowankiem.

II. Przejawy zagrożeń cywilizacyjnych i niedostosowania społecznego u dzieci i młodzieży.

1. Ks. Wiesław Pieja – Agresja i przemoc – realną konsekwencją kryzysu wartości i autorytetu.

Słowa klucze: Agresja, przemoc, wychowanie, autorytet, wartość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo

Streszczenie:

W życiu społecznym dominują takie pojęcia jak agresja, przemoc, frustracja. Te zjawisko próbowano tłumaczyć psychoanalizą Freuda.  Symptomy tego  zjawiska obecne są w szkołach, rodzinach na ulicy. Mogą być różne jej formy: od przemocy fizycznej po werbalną i psychiczną. Temu wszystkiemu sprzyja kryzys wartości i  autorytetów. Jedną z głównych przyczyn zewnętrznych są środki masowego przekazu, oraz kreowany przez nie brak autorytetów i wartości. Jednym z warunków zdrowego rozwoju dziecka jest zapewnienie mu bezpieczeństwa przez rodzinę, opiekunów, otoczenie oraz programy profilaktyczne, nauka empatii, tolerancji i odpowiedzialność.

Key words: Aggression, violence, education, authority, value, responsibility, safety.

Abstract:

The social life is dominated by terms such as aggression, violence, frustration. This phenomenon tried to explain Freud’s psychoanalysis. Symptoms of this phenomenon are present in schools, families on the street. They may be different its forms, from physical violence after the verbal and mental health. All this favors the crisis of values and authority. One of the main external causes are the mass media, image created by not lack authority and values. One of the conditions for the healthy development of a child is to ensure the safety of his family, carers, environment and prevention programs, learning empathy, tolerance and responsibility.

2. dr Magdalena Łuka – Przyczyny i uwarunkowania samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: samobójstwo, zachowania suicydalne, suicydologia, adolescencja

Streszczenie: 

Celem artykułu jest przybliżenie problemu zachowań autodestrukcyjnych, szczególnie przyczyn samobójstw. Problem zachowań suicydalnych należy uznać za poważny problem społeczny. Do najboleśniejszych zdarzeń należą czyny suicydalne dzieci i młodzieży, jest to grupa szczególnie zagrożona samobójstwem.

Key words: suicide, suicidal behavior, suicidology, adolescence

Abstract: 

The aim of the article is to present the problem of self-destructive behavior, especially the causes of suicides. The problem of suicidal behavior should be considered a serious social problem. For the most painful events include actions suicidal children and adolescents, it is a group particularly at risk of suicide.

3. mgr Bogumił Jedynak – Wybrane aspekty prostytucji nieletnich.

Słowa kluczowe: agencja towarzyska, nieletni, prostytutka, prostytucja, przestępstwo, zjawisko prostytucji nieletnich

Streszczenie:

Każdego dnia opinia publiczna otrzymuje  przekazy medialne o coraz to bardziej szokujących zachowaniach i obyczajach współczesnej młodzieży, w których wiodącą rolę odgrywa  agresja, demoralizacja oraz skłonności dewiacyjne jakże bulwersujące na tle postaw poprzednich pokoleń. Przestępczość, prostytucja i narkomania już od dłuższego czasu nie są obszarami zarezerwowanymi wyłącznie dla osób dorosłych, lecz przeciwnie udział nieletnich w tych procederach stanowi codzienną rzeczywistość. Chęć łatwego i beztroskiego życia, brak wzorców do naśladowania, spłycanie drogi życiowej do posiadania dóbr materialnych i egoistyczne realizowanie własnych potrzeb to aspekty, na których młodzież koncentruje swoją aktywność. Jednym z najniebezpieczniejszych zjawisk, którym coraz częściej oddaje się młodzież jest prostytucja. Niniejszy artykuł prezentuje zjawisko prostytucji ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki rozwoju tego procederu wśród nieletnich. Opisując sytuacje z życia wzięte, autor  prezentuje sposoby prostytuowania się młodych ludzi i obrazuje zagrożenia z tym  związane.

 Key words: social agency, minor, prostitute, prostitution, crime, minor prostituton.

Abstract:

the public opinion gives through media more and more shocked news about the contemporary youth behaviour and morals which are connected with aggression, demoralization and deviations. Crime, drug addiction and prostitution are nowadays not reserved for adults only but they became everyday reality in the young world. A desire to have an easy and unconcerned life, no good patterns, life way trivialization to possess consumer goods and egoistic own needs realization these are aspects on which the youth concentrate his activity currently. One of the most dangerous of them is prostitution. The article prezents prostitution phenomena and puts special attention to its growth dynamics between juvenile. Describing situation taken form a real life the author presents different kinds of joung people prostitution and the threats connected with it.

4. mgr Klaudia Fiksak – Antropomorfizacja w wirtualnym świecie jako zagrożenie dla współczesnej młodzieży. 

Słowa kluczowe: alienacja, Internet, tożsamość, antropomorfizacja

Streszczenie:

Niniejszy artykuł koncentruje się na zagrożeniach, które wynikają z coraz częstszej antropomorfizacji, dokonywanej przez młodych ludzi w sieci. Internet stał się źródłem nie tylko wiedzy, komunikacji oraz rozrywki, ale również sposobem na życie. Granica pomiędzy realnością a światem wirtualnym wraz z postępem techniki staje się coraz cieńsza. W związku z tym w wielu społecznościach można zaobserwować coraz częstsze nadanie postaciom, zdarzeniom, sztucznej inteligencji cech ludzkich. Poniższa praca przedstawia zagrożenia oraz konsekwencje owego zjawiska.

 Key words: alienation, Internet, identity, anthropomorphization

Abstract: 

This article concentrates on the risks that arise from more frequent anthropomorphizing by young people on the network. The Internet has become not only a source of knowledge, communication and entertainment, but also a way of life. The line between reality and the virtual world with the progress of technology becomes thinner. Therefore, in many communities can be observed more and more frequently giving the characters, events and artificial intelligence of human qualities.

This thesis presents the risks and consequences of this phenomenon.

 5. dr hab. Krystyna Leśniak – Moczuk, dr hab. Eugeniusz Moczuk – Wpływ używania nielegalnych środków psychoaktywnych na poziom bezpieczeństwa w szkołach miasta Rzeszów.

Słowa kluczowe: środki psychotropowe, młodzież szkolna, bezpieczeństwo w szkołach, kampania antynarkotykowa.

Streszczenie: 

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie problemu społecznego pojawiającego się w szkołach w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Analiza powyższego problemu została przeprowadzona na podstawie badań zrealizowanych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście Rzeszowie w 2015 roku.

Przebadano wiedzę młodzieży szkolnej na temat legalnych i nielegalnych środków odurzających i substancji psychotropowych oraz doświadczenia w ich stosowaniu. Wskazano na konieczność podejmowania działań w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach. Z jednej strony powinna być prowadzona bardzo konkretnie sformułowana kampania antynarkotykowa w mediach, a z drugiej strony powinno być zapotrzebowanie na taką profilaktykę wśród samej młodzieży.

Key words: psychoactive substances, school students, safety in schools, anti-drug campaign.

Abstract: 

The purpose of this article is to research the social problem which is appearing  in schools in connection with using of psychoactive substances by school students. The analysis of this problem was carried out on the basis of research carried out in gymnasiums  and secondary schools in Rzeszow in 2015. The students’ knowledge  was tested on legal and illegal drugs and psychotropic substances and experiences with their application. It was pointed out that there is the need to take measures to increase the level of safety in schools. On the one hand, it should be carried out very specifically formulated anti-drug campaign in the media, on the other hand, there should be demand for such prevention among young people themselves.

6. dr Maria Katarzyna Grzegorzewska  – Stres nauczycieli wywołany problemami wychowawczymi z dziećmi żyjącymi „w świecie iluzji”.

Streszczenie: 

W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem technologii, człowiek żyje w dwóch światach – realnym i wirtualnym. Intrygujący świat wirtualny tworzony przez środki masowego przekazu jest ucieczką od szarej rzeczywistości i stał się doskonałym narzędziem manipulacji. Dzieci są najbardziej podatne na taką manipulację, ponieważ nie są jeszcze w stanie odróżnić rzeczywistości od fikcji. Niestety obecnie mass media przejmują od rodziców i dziadków rolę wychowywania młodego człowieka. Gry komputerowe, internet i telewizja powodują wzrost agresji wśród dzieci a nauczyciele, którzy nie są odpowiednio przygotowani ani przeszkoleni, mogą mieć poważne problemy z młodym pokoleniem, wychowanym w medialnym świecie iluzji. Dlatego też ważne jest, aby uczyć dzieci, jak mądrze korzystać z mass mediów.

Summary: 

In modern times, due to the development of technology, human beings live in two worlds – real and virtual one. The alluring virtual world created by mass media is an escape from the grey reality and became a great manipulation tool. Children are mostly prone to such manipulation since they are still not able to distinguish between what is real and what is fictitious. Unfortunately mass media are nowadays taking over the role of parents and grandparents in raising young people. Computer games, internet and television increase the level of aggressive behaviours and teachers, who are not appropriately prepared or trained, may have serious problems with the young generation, who is raised in the world of illusion. Therefore it is key to teach children, how to use mass media wisely.

 

III. Możliwości profilaktyki i pomoc dzieciom i młodzieży w środowisku lokalnym.

1. gen. dr Józef Jedynak – Działania podejmowane przez Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: agresja, bezpieczeństwo, dziecko, młodzież, prawa dzieci, przemoc, przemoc rówieśnicza, Rzecznik Praw Dziecka, wypadek

 Streszczenie:

 W artykule podjęto problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w kontekście funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Pojęcie bezpieczeństwa nie posiada jednej pełnej i spójnej definicji. Najczęściej uważa się, że jest to ogół warunków i instytucji chroniących zdrowie i życie ludzkie oraz majątek obywateli, ogólnonarodowy ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. Bezpieczeństwo należy również postrzegać jako potrzebę ludzką. Abraham Maslow autor hierarchii zwanej „Piramidą Maslowa”, umieścił bezpieczeństwo na drugim miejscu w pięciostopniowej skali. Troska o bezpieczeństwo jest celem jednostki, grup społecznych i państwa. W zakresie zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa państwo pełni doniosła rolę, która znajduje swoje źródło w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. System szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa obejmuje wiele sfer, podmiotów i instytucji stojących na jego staży. Wśród nich do najważniejszych należą Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Istotną rolę w zakresie oddziaływania na sferę bezpieczeństwa pełni Rzecznik Praw Dziecka, który podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Działa on na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności tj. prawo do życia i ochrony zdrowia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do nauki.

Key words: agression, security, child, youth, children rights, violence, exident, Commissioner for the Rights of the Child.

Abstract: 

In the article there is discussed a problem of the children and youth security in the contex of the institution of Commissioner of the Rights of the Children. There is no one full and compact definition of the word security. Mostly we think that it is a component of conditions and institutions that secure both health, human beings life and people property and national estate, state system and sovereignty from dangerous for legal order phenomenas. We should perceive security as a human need. Abraham Maslow the author of a hierarchy called Maslow Hierarchy placed security on the second position in the five-grade scale. Security concern is a purpose of a person, social group and a state. A special role in it is devoted to the state what we can found written down in the Republic of Poland Constitution, art. nr 5. The system of widely undersood state security includes lots of spheres, entities and institutions. Tha most important are: Army, the Police, State Fire Service, Internal Security Agency, Border Guard. A vital role in matters of influence on children security sfere belongs to Commisioner for the Rights of the Child He act for benefit of a child rights security like: life rights, health care, upbringing in a family, apporiate social conditions and education rights.

 

2. dr Małgorzata Rozenbajgier – Bezpieczne strategie radzenia sobie ze stresem uczniów klas integracyjnych. 

Słowa kluczowe: Klasa integracyjna, uczniowie, stres, wiedza o stresie, radzenie sobie ze stresem

Streszczenie:

Klasa integracyjna to klasa w szkole ogólnodostępnej w której wspólnie uczą się i wychowują dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne. Jest to miejsce gdzie uczniowie wspólnie poznają nowe treści edukacyjne, rozwijają swoje zainteresowania oraz uczą się pokonywać różne sytuacje trudne i  stresowe.

Key words: Integrated class, pupils, stress, knowledge about stress, handling stress

Abstract:

Integrated classes pupils apply various styles of handling stress. Handling is connected with a number of factors: possessed knowledge about stresses and capability to handle, support of others and active steps aimed at handling stress. Pupils’ personal resources influence the style of handling stress.

3. dr Maria Katarzyna Grzegorzewska – Wpływ mediów na poziom agresji dzieci i młodzieży (w wieku szkolnym) a stres nauczycieli.

Streszczenie

Agresja i przemoc nie są nowym zjawiskiem, gdyż towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Co jednak budzi niepokój to fakt, że poziom agresji w dzisiejszych czasach nasila się. Frustracja związana z dążeniem do bycia najlepszym, coraz szybsze tempo życia, upatrywanie sensu życia w karierze zawodowej i gromadzeniu dóbr materialnych odbija piętno na psychice człowieka i rodzi agresywne zachowania już u kilkuletnich dzieci. Proces ten jest potęgowany przez wszechobecne mass media, jak internet, telewizja oraz gry komputerowe, w których przemoc jest na porządku dziennym i które mają ogromny wpływ na kształtowanie psychiki młodego człowieka.  Coraz więcej dzieci jak i młodzieży ma problem z agresywnymi zachowaniami w domach, bądź szkołach, ponieważ przyswajają je poprzez oglądanie filmów, bajek, czy granie w gry komputerowe, które są przepełnione przemocą. Wysoki poziom agresji werbalnej do nauczyciela czy też fizycznej pomiędzy uczniami stanowi jeden z głównych czynników stresu wśród nauczycieli, którzy często czują się niekompetentni w radzeniu sobie z tym negatywnym zjawiskiem.

Summary

Aggression and violence are not a new phenomenon, since it has been part of people’s life for centuries. What is however worrying is the fact, that the level of aggression nowadays is growing fast. Frustration connected with the desire to be the best, the increasing pace of life, too high concentration on professional career and collecting material goods have a negative effect on people’s psyche and leads to aggressive behaviors even by small children. This process is additionally supported by mass media, mainly internet, television and computer games, in which violence is widespread and which have a huge influence on the psyche of a young person. More and more children and young people have a problem with aggressive behaviors at homes or at schools, because they absorb it by watching movies, cartoons, or playing computer games, which are full of violence. High level of verbal aggression against teachers or physical aggression between students is one of the main factors generating stress among teachers, who often feel incompetent in dealing with this negative phenomenon.

 4. dr Marta Jedynak – Zjawisko niedostosowania społecznego nieletnich w kontekście pracy rodzinnego kuratora sadowego.

Słowa kluczowe : demoralizacja młodzieży, kurator sądowy, nadzór kuratora sądowego, niedostosowanie społeczne, oddziaływanie resocjalizacyjne, profilaktyka, przestępczość nieletnich, resocjalizacja, sąd dla nieletnich

Streszczenie

Różnorodne przemiany życia codziennego powodują, że zmienia się model rodziny i wychowania a także pogłębiają się trudności wychowawcze. Te różnorakie i nieodzowne przemiany niosą ze sobą często negatywne zjawiska życia społecznego, do których należy zjawisko niedostosowania społecznego. Wśród wielu instytucji, które zajmują się problemem niedostosowania społecznego szczególną rolę pełni organ sądowy, jakim jest zawodowy kurator sądowy. Podejmuje on określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. To właśnie poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie postępowania z młodzieżą niedostosowaną społecznie doprowadziły do wyodrębnienia sądownictwa dla nieletnich oraz instytucji  kuratora sądowego. Realizując przedstawione powyżej zadania kuratorzy sądowi spełniają także ważne zadania profilaktyczne w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji i przestępczości.

W artykule autorka przedstawiła narastające zjawisko niedostosowania społecznego, zwłaszcza bardziej widoczne w różnych formach zaburzeń w zachowaniu się dzieci i młodzieży w kontekście pracy rodzinnego kuratora sądowego.

Key words: the young demoralisation, legal superintendent, social unfit, resocialization, prevention, juvenile delinquency, juvenile court.

Abstract

Various metamorphosis of everyday life create a change of family model are bringing up model and also deepening of bringing up difficulties. Those different and indispensable transformations cause very often negative social phenomena, for example a phenomena of social unfit. We can observe za special role of a professional legal curator between many institutions that are professionally engaged in social unfit problem. Professional legal superintendent takes up precisely indefinited by low procedures coinnected with court decision like: diagnosis, resocialization, prevention, controlling. Search for new solutions in the field of juvenile socially unfit brought juvenile court separation and the institution of court curator. Among the tasks of legal superintendent we can also find prevention of social unfit, demoralisation and crime. In this article author presented social unfit increase what we can observe throw behavior dysfunctions of children and the young.

5. mgr Teresa Jaszczyńska, mgr Jerzy Turek – Muzykoterapia jako czynnik terapeutyczny na przykładzie Festiwalu Piosenki organizowanego przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks.J.Twardowskiego w Bochni.

Słowa kluczowe: Muzykoterapia, Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”, Sztuka, Integracja, Niepełnosprawność.

Streszczenie

Praca obejmuje rozważania teoretyczne o wpływie muzyki na człowieka. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie: Czy łatwo zrozumieć i zaakceptować osobę niepełnosprawną intelektualnie lub fizycznie? Czy muzyka może w tym pomóc? Artykuł zawiera rozważania o terapii przez sztukę (muzykę).  Rozważania teoretyczne traktują o podstawach muzykoterapii i wpływie muzyki na człowieka… z historią w tle – od starożytności do czasów współczesnych.

Praca zawiera opis Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”, który od 8 lat jest organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Bochni.

Key words: music therapy, art, integration, disability, Song Festival ,,Integration
pictured with sound”.

Abstract: 
The article covers theoretical reflection connected with music influence to aperson.The authors are looking for an answer to a question: ,,is it easy to understand
and accept a mentally and physically disabled person? Can music help this?”The article includes theoretical reflections about the base of music therapy
and its influence on a human being… with history of it from antiquity till now.The work describes a song festival ,,Integration pictured with sound” organized
by ,,The J. Twardowski Special Educational Centre” in Bochnia.

 

6. Ks.Prof. dr hab. Stanisław Sojka – Kościół wobec alkoholizmu i narkomanii w życiu rodzinnym.

Słowa kluczowe: rodzina, małżeństwo, Kościół, alkoholizm, narkomania, patologia, edukacja.

Streszczenie: 
Alkoholizm i narkomania wpisują się w przestrzeń patologii, które naruszają ład i porządek życia rodzinnego i małżeńskiego.
Kościół od początku swojego istnienia pomaga instytucjom państwowym w zapobieganiu tym patologiom oraz w ich zwalczaniu. Czyni to przez wychowanie
do trzeźwości i niesienie konkretnej pomocy ludziom dotkniętych skutkami alkoholizmu i narkomanii. Swoją działalność w tym względzie Kościół opiera na
niezmiennych i ponadczasowych wartościach, które wynikają z prawa naturalnego, Dekalogu i Ewangelii.

Key words: family, marriage, Church, alcoholism, drug addiction, pathology, education.

Abstract: 
Alcoholism and drug addiction are recorded in the pathologies space that break family and marriage life order. Since the beginning of its existence the church helps state institutions to prevent and combat these pathologies. It is done both by upbringing in sobriety and giving help to people who are affected with consequences of alcoholism and drug addiction.
Church activity in this case is based on constant and timeless values, coming from natural law, Decalogue and the Gospel.

Okładka książki

 

Strefa studenta