www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

TSzW zatrudni nauczyciela akademickiego na stanowisko Adiunkta posiadającego stopień doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

  • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu
  • dorobek naukowy
  • doświadczenie zawodowe
  • aktywny udział w konferencjach naukowych

Kryteria dodatkowe:

  • zainteresowania naukowe – w szczególności: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, profilaktyka zdrowotna
  • dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia, dorobku naukowym oraz doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią
  • kopia dyplomu doktorskiego

 

UCZELNIA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY Z WYBRANYMI KANDYDATAMI. NIE POINFORMOWANIE KANDYDATA O WYNIKACH KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM JEGO OFERTY.

 

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta w Tarnowskiej Szkole Wyższej) można składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną do sekretariatu TSzW, ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów lub na adres e-mailowy: uczelnia@tszw.edu.pl do dnia 16.09.2019 r.

Strefa studenta