www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z integracją sensoryczną – KWALIFIKACYJNE

Adresaci studiów:

 • Absolwenci studiów wyższych, przede wszystkim pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.
 • Terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest :

 • przygotowanie nauczycieli do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenia działań nastawionych na pobudzanie psychofizycznego i społecznego ich rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosowania różnorodnych metod wspierania tego rozwoju oraz diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej;
 • planowanie pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością sprzężoną, praca z jego rodziną oraz koordynowanie działań specjalistów pracujących z dzieckiem.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1600 zł 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej – 200 zł (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zakresie kierunku studiów podyplomowych – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni- Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta