www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z integracją sensoryczną – KWALIFIKACYJNE

Adresaci studiów:

studia kierowane są do :

absolwentów studiów wyższych przede wszystkim pedagogów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Cel studiów:

celem studiów jest :

przygotowanie nauczycieli do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenia działań nastawionych na pobudzanie psychofizycznego i społecznego ich rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1400 zł 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zakresie kierunku studiów podyplomowych – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni- Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta