www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Tyflopedagogika – KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Adresaci studiów:

studia kierowane są do :

 absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli, pedagogów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Cel studiów:

celem studiów jest :

profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia i podstaw rehabilitacji w tym zakresie.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1500 zł

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni- Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta