www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna – KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Adresaci studiów:

studia kierowane są do :

absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, nauczycieli szkół i przedszkoli, a także: psychologów i pedagogów szkolnych, psychologów i pedagogów pracujących w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, domach dziecka itp.).

Cel studiów:

celem studiów jest :

  • poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktycznego zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny.

Słuchacze wyposażeni zostaną w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Słuchacze zdobędą umiejętności  do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej oraz kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego.

Słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia terapii pedagogicznej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami zachowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1560 zł

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta