www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Profilaktyka i resocjalizacja w tym profilaktyka uzależnień z socjoterapią

Adresaci studiów:

 • Nauczyciele szkół podstawowych i szkół średnich, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni uzależnień, ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowawcy internatów i świetlic profilaktyczno-socjoterapeutycznych, wychowawcy placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych;
 • Absolwenci szkół wyższych zainteresowani tymi problemami posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów jest:

 • przygotowanie specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji jako metod pracy dla: placówek terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych, instytucji uprawnionych do prowadzania postępowania mediacyjnego, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, zakładów karnych oraz aresztów śledczych, społecznej i zawodowej kurateli sądowej, policji, organów samorządowych, instytucji pozarządowych powołanych do wykonywania zadań przeciwdziałania patologii społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa;
 • wyposażenie słuchaczy w zaawansowane, praktyczne umiejętności pracy z grupą podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • diagnoza i terapia zaburzeń zachowania, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego;
 • rozpoznawanie mechanizmów powstawania dewiacji społecznych, zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych.

 

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1480 zł

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
 • kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej – 200 zł (oryginał do wyglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów, Tel. 14 657 10 55 lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta