www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Profilaktyka i resocjalizacja w tym profilaktyka uzależnień z socjoterapią

Adresaci studiów:

studia kierowane są do :

 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni uzależnień, ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowawców internatów i świetlic profilaktyczno-socjoterapeutycznych, wychowawców placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych oraz absolwentów szkół wyższych zainteresowanych tymi problemami.

Cel studiów:

celem studiów jest:

przygotowanie specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji dla: placówek terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych, instytucji uprawnionych do prowadzania postępowania mediacyjnego, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, zakładów karnych oraz aresztów śledczych, społecznej i zawodowej kurateli sądowej, policji, organów samorządowych, instytucji pozarządowych powołanych do wykonywania zadań przeciwdziałania patologii społecznej, profilaktyki przestępczości i resocjalizacji w środowisku otwartym, a ponadto dla: wolontariuszy, stowarzyszeń oraz organizacji zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych, stowarzyszeń oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, a także byłym skazanym oraz innych instytucji rządowych i pozarządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1560 zł

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

Strefa studenta