www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika Specjalna w pięciu specjalnościach

Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych z Pedagogiki Specjalnej w pięciu specjalnościach:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autystycznymi, z osobami z wadami słuchu, wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle chorymi. Może zajmować stanowisko pedagoga specjalnego ( w zakresie wszystkich pięciu specjalizacji), organizować oraz współorganizować pracę edukacyjno – wychowawczą oraz rewalidacyjną w szkołach specjalnych, integracyjnych, masowych z oddziałami integracyjnymi, szkołach przyszpitalnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, poradniach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Czas trwania: 4 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1720 zł

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

 

 

Strefa studenta