www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Kreatywne nauczanie

Adresaci studiów:

  • Nauczyciele, edukatorzy, trenerzy posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy pragną wzbogacić swój warsztat pracy, odejść od form wykładowych i podawczych na rzecz aktywizacji podopiecznych;
  • Osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy z dziećmi i młodzieżą posiadające przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów podyplomowych jest:

  • wprowadzenie do pracy z uczniem/kursantem nowych metod i narzędzi, które mają wdrożyć pewne zmiany w dotychczasowym stylu zajęć. Nowy system przede wszystkim skierowanych jest do osób, które pragną nowych inspiracji  i wyzwań oraz  przełamania rutyny w swojej codziennej pracy;
  • wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą, m.in. w zakresie: psychologii twórczości, treningu interpersonalnego, gier i zabaw w edukacji, idei e-sportu, edukacji informatycznej z metodyką wykorzystania multimediów w kształceniu, diagnozie i ewaluacji,  metodyki programowania i prowadzenia zajęć z techniki i informatyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, treningu kompetencji wychowawczych, metodyki pracy z uczniem zdolnym.

 

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1560 zł

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  3. oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  5. dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
  6. kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej – 200 zł (oryginał do wglądu)

 

UWAGA! W przypadku dodatkowych pytań lub chęci zapisu na wybrany kierunek studiów zapraszamy do kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Tarnowskiej Szkoły Wyższej (parter) ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55  lub 56 oraz e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl

 

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

 

Wróć do listy studiów podyplomowych dostępnych w naszej Uczelni.

 

Strefa studenta