www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek Pedagogika specjalna

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogika) 
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

 

Kierunek Pedagogika

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja

 

Dokumenty, które należy złożyć, w przypadku starania się o przyjęcie na studia magisterskie w Tarnowskiej Szkole Wyższej:

 studia niestacjonarne (zaoczne)

 1. niestacjonarne studia wyższe magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna
 2. niestacjonarne studia wyższe magisterskie, kierunek: Pedagogika

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł 

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 430 zł 

 

Do wypełnionych druków należy załączyć następujące dokumenty:

 • Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Świadectwo ukończenia szkoły – kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).
 • Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
 • Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dowodu wpłaty na kwotę 350 zł. (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

 

Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty i oryginał dowodu wpłaty.
Dokumenty rekrutacyjne można składać w dziekanacie Wydziału Nauk Stosowanych w Tarnowie, ul. Mościckiego 27. tel. 14 657 10 55 / 

e-mail: dziekanat@tszw.edu.pl codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, w soboty w godz. 9:00 – 15:00. 

Rachunek Uczelni: Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW MAGISTERSKICH Z PEDAGOGIKI SPECJALNEJ O SPECJALNOŚCIACH:

 1. Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej. Nabywa kompetencje do organizowania zajęć o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym i terapeutycznym w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z zaburzeniami rozwojowymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Posiada kwalifikacje do prowadzenia:

 • zajęć rewalidacyjnych w placówkach specjalnych;
 • zajęć rewalidacji indywidualnej w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych;
 • zajęć terapeutycznych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych oraz innych placówkach prowadzących zajęcia terapeutyczno – edukacyjno – wychowawcze.

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela – oligofrenopedagoga z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie. Posiada kwalifikacje do pracy:

 • na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych,
 • nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych,
 • pedagoga – terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rehabilitacyjno – wychowawczych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych i warsztatach terapii zajęciowej.

Strefa studenta