www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie

Wydział Nauk Stosowanych

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek Pedagogika specjalna

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogika) 
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł 

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł

 

Kierunek Pedagogika

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja

 

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł 

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 445 zł 

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII – 495 zł

 

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW MAGISTERSKICH Z PEDAGOGIKI SPECJALNEJ O SPECJALNOŚCIACH:

 1. Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej. Nabywa kompetencje do organizowania zajęć o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym i terapeutycznym w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z zaburzeniami rozwojowymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Posiada kwalifikacje do prowadzenia:

 • zajęć rewalidacyjnych w placówkach specjalnych;
 • zajęć rewalidacji indywidualnej w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych;
 • zajęć terapeutycznych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych oraz innych placówkach prowadzących zajęcia terapeutyczno – edukacyjno – wychowawcze.

2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela – oligofrenopedagoga z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie. Posiada kwalifikacje do pracy:

 • na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych,
 • nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych,
 • pedagoga – terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rehabilitacyjno – wychowawczych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych i warsztatach terapii zajęciowej.

Strefa studenta