www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie

dziewczynkadziewczynka2

    PEDAGOGIKA                                                                                                                     PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

PEDAGOGIKA- STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek studiów: Pedagogika

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Forma zajęć: student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów określonych w planie studiów

Opis studiów:

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają naszym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalizacjach. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki pozwala im zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Treści kształcenia dotyczą problematyki socjologicznej i psychologicznej a przede wszystkim zagadnień wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych.

Specjalności:

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna– kwalifikacje nauczycielskie

Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  445 zł  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  495 zł  

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE -> http://www.tszw.edu.pl/rekrutacja-trwa-do-30-wrzesnia-2018r/

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA-STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: magister

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 2 lata

Forma zajęć: student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów określonych w planie studiów

Opis studiów: studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą rozwoju w cyklu życia człowieka a także oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym-kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Absolwenci studiów zdobywają kwalifikacje pedagoga specjalnego oraz nauczycielskie.

Specjalności:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – kwalifikacje nauczycielskie

Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna- kwalifikacje nauczycielskie

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  445 zł  

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  495 zł  

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE -> http://www.tszw.edu.pl/rekrutacja-trwa-do-30-wrzesnia-2018r/

Strefa studenta