www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW

Tarnowskiej Szkoły Wyższej

 

 1.  Przepisy ogólne
 • 1.
 1. Regulamin studiów określa organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta. Stosuje się do wszystkich kierunków studiów i form studiów wyższych prowadzonych przez Tarnowską Szkołę Wyższą, zwaną dalej „Uczelnią”.
 2. Użyte w regulaminie studiów określenia oznaczają:
 • program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS,
 • plan studiów – element programu kształcenia określający zestaw modułów kształcenia (przedmiotów i grup przedmiotów) z usytuowaniem tych modułów w poszczególnych semestrach z określeniem podstawowych form prowadzenia tych zajęć oraz punktów ECTS i form ich zaliczania
 • zajęcia dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konwersatoria lub inne zajęcia określone w planach studiów zmierzające do uzyskania założonych efektów kształcenia,
 • moduł kształcenia – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS
 • przedmiot – także moduł kształcenia,
 • prowadzący zajęcia – nauczyciel akademicki prowadzący daną formę zajęć przedmiotu przewidzianego planem studiów,
 • koordynator przedmiotu – osoba odpowiedzialna za opis, określenie warunków realizacji i zaliczenia przedmiotu oraz nadzór nad weryfikacją efektów kształcenia określających dany przedmiot i wystawienie oceny z przedmiotu, a także prowadząca zajęcia w ramach przedmiotu,
 • efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów
 • efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów,
 • promotor – opiekun naukowy będący nauczycielem akademickim, pod którego kierunkiem student przygotowuje pracę dyplomową,
 • praca dyplomowa – praca określona w programie kształcenia,
 • IOS – indywidualna organizacja studiów,
 • IPS – indywidualny plan studiów,
 • ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.).
 1. Od decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich objętych niniejszym regulaminem studentowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od ich doręczenia. Decyzję uważa się za doręczoną, jeżeli została wysłana za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez studenta lub jeśli pokwitował on jej odbiór na kopii. Odwołanie do rektora należy składać za pośrednictwem dziekana. Do odwołania należy dołączyć dokumenty lub opinie uzasadniające odwołanie. Dziekan wyraża na piśmie swoją opinię w sprawie przedmiotu odwołania. Odwołanie z opinią i załącznikami dziekan przekazuje rektorowi do rozpatrzenia w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania.
 • 2.
 1. Studia odbywają się według planów studiów i programów kształcenia ustalonych w trybie określonym w ustawie.
 2. Plany studiów zawierają wykaz wszystkich przedmiotów, określenie liczby godzin przeznaczonych na ich realizację w podziale na lata i semestry studiów, praktyk oraz innych zajęć, które student odbywa i zalicza w okresie studiów jako zajęcia obowiązkowe lub nieobowiązkowe wybierane przez studenta, a także inne informacje na temat przedmiotów, w tym rygory (zaliczenia, egzaminy) oraz formę ich realizacji. Realizacja programu kształcenia może odbywać się także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 3.
 1. Wybitnie uzdolniony uczeń może za zgodą dziekana uczestniczyć w zajęciach przewidzianych

   tokiem studiów na kierunku zgodnym z uzdolnieniami. Jeżeli zajęcia w Uczelni odbywają się

     w godzinach zajęć szkolnych ucznia, warunkiem udziału jest ponadto zgoda dyrektora szkoły.

 1. Uczeń może uzyskać zaliczenie zajęć. Do zaliczenia zajęć stosuje się odpowiednio zasady

   obowiązujące studentów. Dziekan, na wniosek prowadzącego zajęcia, może określić inne zasady

     zaliczenia zajęć.

 • 4.
 1. Przyjęty program kształcenia lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
 2. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może również odbywać się na wniosek studenta, za zgodą rektora podjętą w porozumieniu z promotorem.
 3. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają się również w tym języku.
 4. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student załącza obszerne streszczenie w języku
 • 5.
 1. Plany studiów i programy kształcenia są podstawą do opracowania rocznych lub semestralnych harmonogramów zajęć.
 2. Roczny lub semestralny harmonogram zajęć określa nazwę przedmiotu, nauczyciela akademickiego, który prowadzi zajęcia z tego przedmiotu, czas i miejsce zajęć.
 3. Harmonogram zajęć ustala dziekan i podaje do wiadomości co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Uczelni.

 

 1.  Prawa i obowiązki studenta
 • 6.
 1. Student ma prawo do:
  • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów bibliotecznych Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
  • zgłaszania do władz Uczelni postulatów dotyczących planów studiów i programów kształcenia, spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz warunkami socjalno – bytowymi,
  • otrzymywania nagród i wyróżnień,
  • uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach zainteresowań prowadzonych przez Uczelnię,
  • rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
  • uczestniczenia w wykładach otwartych,
  • korzystania z uprawnień przewidzianych dla studentów w odpowiednich przepisach.
 2. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie stwarzanych przez Uczelnię możliwości pobierania nauki oraz postępowanie zgodne z regulaminem studiów. W szczególności student jest zobowiązany do:
  • dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni,
  • uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych organizowanych przez Uczelnię, zgodnie z obowiązującym go planem studiów i programem kształcenia składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia,
  • przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni oraz troski o jej mienie, w szczególności przestrzegania regulaminów korzystania z pracowni oraz wszelkiego wyposażenia Uczelni,
  • terminowego opłacania czesnego oraz innych opłat związanych z przebiegiem studiów i informowania Uczelni o dokonanych wpłatach w trybie i formie określonej przez Uczelnię,
  • informowania Uczelni o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania i numeru telefonu oraz adresu elektronicznego.
 1. Student zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Etyki Studenta obowiązującego w Uczelni.
 • 7.
 1. Student otrzymuje legitymację studencką oraz jeden egzemplarz umowy o warunkach odpłatności za studia.
 2. Uczelnia nie informuje osób trzecich o sprawach dotyczących studenta, chyba że zezwala na to student w formie pisemnej lub odpowiednie przepisy prawne.
 • 8.
  1. Student jest zobowiązany w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego, a jeżeli przyjęcie następuje później – od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia dokonać wszelkich formalności, jak np. podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia, odebranie legitymacji, podpisanie roty ślubowania pod rygorem stwierdzenia przez dziekana niepodjęcia studiów.

 

 1. W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek zgłoszenia tego w formie pisemnej do dziekanatu. Student ma obowiązek wywiązania się ze wszystkich płatności wobec Uczelni obowiązujących do momentu pisemnego zgłoszenia rezygnacji wynikających z umowy o warunkach odpłatności za studia i innych podjętych zobowiązań.

 

 1.  Organizacja studiów
 • 9.
 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni.

Semestr zimowy trwa od 1 października do 31 stycznia następnego roku, a semestr letni od 1 marca do 30 czerwca.

 1. Rektor ustala, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, szczegółową organizację roku akademickiego, w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, terminy sesji egzaminacyjnych oraz przerwy w zajęciach dydaktycznych, w tym przerwy wakacyjnej trwającej nie mniej niż 8 tygodni i przedkłada Senatowi do zatwierdzenia.
 2. Rektor ogłasza szczegółową organizację roku akademickiego nie później niż trzy miesiące przed jego rozpoczęciem.
 3. W trakcie trwania roku akademickiego rektor może, w uzasadnionych przypadkach, ogłosić dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych, także na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego.
 4. Przerwy w zajęciach dydaktycznych określone w ust. 3 i 5 nie mają wpływu na obowiązki studenta wynikające z umowy o warunkach odpłatności za studia.
 • 10.
 1. Dziekan może powołać spośród nauczycieli akademickich opiekunów poszczególnych roczników studiów, a w razie potrzeby opiekunów grup studenckich lub praktyk.
 2. Dziekan ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.

 

 1.  Zajęcia dydaktyczne
 • 11.
 1. Student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów określonych planem studiów. Obowiązek i zakres uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć dydaktycznych ustala prowadzący zajęcia.
 2. Plan studiów i program kształcenia są ogłaszane przez dziekana, co najmniej na pół roku przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym będą obowiązywać przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Dziekanacie Uczelni.
 3. Warunki, zasady i terminy zaliczania rożnych form zajęć dydaktycznych (weryfikacji efektów kształcenia zakładanych dla przedmiotu) podają prowadzący zajęcia do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.
 4. Jeżeli plan studiów przewiduje wybór przedmiotu z modułu przedmiotów do wyboru, złożenie deklaracji wyboru danego przedmiotu jest równoznaczne z obowiązkiem zaliczenia tego przedmiotu.
 5. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony za zgodą rektora z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu lub modułu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca.
 6. Podstawę do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi zaświadczenie lekarskie.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może usprawiedliwić nieobecność studenta na jego wniosek złożony na piśmie.
 8. Student nieobecny na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia.
 • 12.

Na wniosek studenta uczestniczącego czynnie w zajęciach klubu sportowego, zaopiniowany przez

trenera danej sekcji, kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w tym zakresie może zwolnić

go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i dokonać ich zaliczenia.

 

 1. Egzaminy i zaliczenia
 • 13.
  1. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia z poszczególnych form przedmiotów kształcenia dokonywana jest przez osobę prowadzącą zajęcia dydaktyczne. Wpisu oceny dokonuje prowadzący zajęcia lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana.
  2. W przypadku nieuzyskania zaliczenia ćwiczeń student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego z danego przedmiotu do końca sesji egzaminacyjnej.
  3. Student, który nie przystąpił do zaliczenia bez usprawiedliwienia, traci prawo do przywrócenia terminu.
  4. Wyniki zaliczenia i weryfikacji efektów kształcenia podawane są do wiadomości studenta przez ogłoszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Uczelni.
 • 14.
 1. Egzaminy przeprowadzają wykładający dany przedmiot (prowadzący zajęcia) zgodnie z planem

      studiów i przydziałem zajęć.

 1. W uzasadnionych przypadkach dziekan może upoważnić do przeprowadzenia egzaminów inne

       osoby wykładające ten przedmiot lub przedmioty pokrewne.

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze

     wszystkich innych form zajęć przypisanych do tego przedmiotu.

 1. Prowadzący zajęcia ustala wspólnie ze studentami terminy zaliczeń i egzaminów w sesji.
 2. Za zgodą prowadzącego student może przystąpić do egzaminu przed sesją egzaminacyjną w terminie „zerowym”. Egzamin ten traktowany jest jako termin dodatkowy, a ocena wpisywana jest w terminie pierwszym.

 

 1. Dla studentów niepełnosprawnych, przechodzących długotrwałą chorobę lub rekonwalescencję i w innych uzasadnionych przypadkach dziekan, nie naruszając obowiązków wynikających z realizacji programu kształcenia, może określić organizację i tryb realizacji i zaliczania zajęć oraz zdawania egzaminów dostosowany do szczególnych potrzeb tych studentów.
 2. Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub inne zdarzenie losowe. Dokument stanowiący podstawę usprawiedliwienia powinien być dostarczony w terminie    7 dni od daty, w której egzamin był wyznaczony, osobiście, pocztą lub przez inną osobę.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie oznacza nie zdanie egzaminu.
 • 15.
 1. W uzasadnionych przypadkach student może wystąpić do dziekana w terminie trzech dni od ogłoszenia wyników, z umotywowanym wnioskiem o zaliczenie komisyjne lub egzamin komisyjny z przedmiotu. Zaliczenie komisyjne lub egzamin komisyjny powinny odbyć się nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Zaliczenie komisyjne lub egzamin komisyjny odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana wydziału, w skład której wchodzą: osoba wskazana przez dziekana, jako przewodniczący komisji, osoba prowadząca dane zajęcia oraz inny specjalista z zakresu danego przedmiotu. Na wniosek studenta, zaliczenie lub egzamin odbywa się przy udziale wskazanego nauczyciela akademickiego Uczelni oraz w obecności przedstawiciela samorządu studenckiego.
 3. W przypadku nieobecności któregokolwiek z członków komisji powołanej przez dziekana, dziekan, a w zakresie określonym w ust. 2, student, mają prawo wskazania innej osoby do składu komisji.
 4. Ocena otrzymana podczas zaliczenia komisyjnego lub egzaminu komisyjnego jest oceną ostateczną.
 5. Zaliczenie komisyjne lub egzamin komisyjny przeprowadza się w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej.
 6. Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół, który w przypadku wystawienia oceny niedostatecznej, powinien zawierać jej uzasadnienie.
 • 16.
 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań (zaliczenie zajęć, egzaminów, praktyk) określonych w planie studiów.
 3. Obowiązkiem studenta jest uzyskanie do końca semestru wszystkich wpisów z zaliczeń i egzaminów w karcie okresowych osiągnięć studenta oraz złożenie tego dokumentu w dziekanacie w wyznaczonym organizacją roku akademickiego terminie.
 4. Po upływie wyznaczonego okresu sesji dziekan może na pisemny, rzetelnie uzasadniony i – w miarę możliwości – udokumentowany wniosek studenta przedłużyć sesję egzaminacyjną – maksymalnie o 4 miesiące.
 5. Sesję ostatniego semestru można przedłużyć najdłużej o 3 miesiące od ostatniego dnia sesji poprawkowej semestru studiów określonego organizacją roku akademickiego.
 6. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy i terminów zaliczenia ćwiczeń i składanie egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
 7. Harmonogram egzaminów w sesji zimowej i letniej ustala dziekan i podaje do wiadomości najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej wyznaczonej organizacją studiów.
 1. Zaliczenie semestru stwierdza dziekan wpisem do karty okresowych osiągnięć studenta.                            
 • 17.
 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru dziekan podejmuje decyzję o:
 • warunkowym wpisie na następny semestr studiów,
 • zezwoleniu na powtarzanie semestru studiów,

3) skreśleniu z listy studentów.

 1. Decyzje w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 dziekan podejmuje na wniosek studenta.

 

 1. Praktyka zawodowa
 • 18.
 1. Praktykę zawodową student odbywa w zakresie i wymiarze określonym w planie studiów i programie kształcenia.
 2. Zasady realizacji praktyk są określone Regulaminem praktyk studenckich oraz Instrukcją praktyk stanowiącymi integralną część programu kształcenia.
 3. Dziekan lub wyznaczony opiekun praktyk zalicza praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Zaliczenie praktyki potwierdza się wpisem do karty okresowych osiągnięć studenta oraz protokołu.
 4. Dziekan zwalnia studenta z obowiązku odbycia praktyki na warunkach określonych przez Senat.
 5. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia w całości lub w części praktyki studenta, jeżeli program obozu odpowiada wymogom określonym w programie nauczania dla danej praktyki.
 6. W przypadku niezaliczenia przez studenta praktyki przewidzianej w planie studiów, dziekan może zaliczyć semestr warunkowo i zezwolić na odbycie praktyki w następnym roku akademickim.

 

 1. Powtarzanie semestru
 • 19.
 1. Student ma prawo do powtarzania – na pisemny wniosek złożony do dziekana – niezaliczonego semestru.
 2. Studentowi powtarzającemu semestr dziekan w uzgodnieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym przedmiot może zaliczyć pozytywne oceny uzyskane w powtarzanym semestrze, o ile program kształcenia tych przedmiotów nie uległ zmianie. W przypadku niezaliczenia ostatniego semestru w terminie opisanym w § 16 ust. 5 student powtarza ten semestr.
 3. Studentowi nie przysługuje powtarzanie semestru jeśli został skreślony z listy studentów prawomocną decyzją.
 4.  Wpis warunkowy
 • 20.
 1. Student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze (wpis warunkowy) jeżeli do zaliczenia semestru brakuje mu nie więcej niż dwa niezaliczone
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć decyzję o wpisie na następny semestr przy większej liczbie brakujących zaliczeń.
 3. Student składa wniosek do dziekana o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym najpóźniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin zaliczenia semestru bieżącego.
 4. Student, który uzyskał wpis warunkowy na semestr następny, jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących zaliczeń i egzaminów w okresie jednego miesiąca od daty zaznajomienia się z decyzją.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może, na wniosek studenta, przedłużyć wpis warunkowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc.
 6. W przypadku niewypełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z warunkowego zezwolenia na podjecie studiów w semestrze następnym, student zostaje skreślony z listy studentów lub na jego wniosek skierowany do powtarzania semestru.

 

 1. Skala ocen
 • 21.
 1. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania kończą się wystawieniem oceny, chyba że plan studiów przewiduje inaczej.
 2. Seminarium dyplomowe zaliczane jest bez oceny.
 3. W uczelni stosuje się następującą skalę ocen:
 • bardzo dobry (5,0),
 • dobry plus (4,5),
 • dobry (4),
 • dostateczny plus (3,5),
 • dostateczny (3),
 • niedostateczny (2).
 1. Ocena z każdego przedmiotu z zaliczenia i z egzaminu wpisywana jest do karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu (odpowiednio: zaliczeniowego i egzaminacyjnego).
 2. Średnią ocen z danego semestru, roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z danego okresu z wyjątkiem oceny z wychowania fizycznego i praktyki.
 3. Przy wyliczaniu średnich ocen opisanych w ust. 5 ocenę niedostateczną liczy się jako zero (0).
 • 22.
  1. W Uczelni stosowane są punktowe metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim

    Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

 1. Zasady systemu punktowego są wspólne dla wszystkich form studiów i poziomów kształcenia.
 2. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi dla studiów pierwszego stopnia

     co najmniej 180.

 1. System punktowy odpowiada standardowi ECTS. Jest systemem ukierunkowanym na studenta

     i opartym na nakładzie pracy studenta, jakiego wymaga osiągnięcie celów programu

   kształcenia/efektów kształcenia zakładanych w programie kształcenia.

 1. Punkty ECTS odzwierciedlają przewidywany nakład pracy przeciętnego studenta, wymagany do

   uzyskania efektów kształcenia zakładanych dla przedmiotu, w odniesieniu do łącznego nakładu

     pracy niezbędnego do uzyskania efektów kształcenia dla całego semestru lub roku studiów.

     Nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie godzin w których kontaktuje się on

   z wykładowcą w Uczelni, jak i jego pracę własną.

 1. Liczba punktów dla poszczególnych przedmiotów ustalana jest w planach studiów.
 2. Punkty ECTS przyporządkowane są do przedmiotów.
 3. Uzyskanie punktów ECTS przypisanych do przedmiotu następuje po osiągnięciu przez studenta

   wszystkich zakładanych efektów kształcenia.

 1. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest uzyskanie wszystkich punktów ECTS  przypisanych w programie kształcenia dla danego semestru lub roku.
 2. W semestrze, który zakończony jest egzaminem dyplomowym studenci uzyskują punkty za

     przedmioty przypisane w programie kształcenia do tego semestru oraz za przygotowanie pracy

     dyplomowej.

 1. Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom jest liczbą całkowitą.
 2. Liczba punktów przewidziana planem studiów dla semestru wynosi nie mniej niż 30 ECTS, a dla

     roku akademickiego nie mniej niż 60.

 1. Przy przenoszeniu studentów z innych wydziałów albo uczelni polskich i zagranicznych uznawane

     są osiągnięte przez niego dotychczasowe wyniki nauczania zgodnie z zasadami systemu

     przenoszenia osiągnięć określonymi w ustawie oraz rozporządzeniu ministra właściwego do spraw

     szkolnictwa wyższego.

 1. Decyzję w sprawie przeniesienia osiągnięć studenta podejmuje na jego wniosek dziekan wydziału

     po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza

       uczelnią.

 1. Przedmiotom zaliczonym poza Rzeczpospolitą Polską, którym nie przypisano punktów ECTS,

     punkty te przypisuje dziekan.

 

 1.  Indywidualny plan studiów i program nauczania
 • 23.
 1. Studenci wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce, tj. osiągający średnią ocen, co najmniej 4,2 i wykazujący uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny, mogą studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach określonych przez rektora.
 2. Dziekan po wyrażeniu zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na wcześniej skierowaną prośbę pisemną studenta zgodnie z ust. 1, przydziela studentowi opiekuna naukowego, który wraz ze studentem opracowuje propozycję planu studiów i programu nauczania. Propozycja ta jest zatwierdzana prze dziekana. Indywidualny program kształcenia musi spełniać wymagania, wynikające z efektów kształcenia określonych dla kierunku. W przypadku wyrażenia zgody za zasadach określonych w ust. 2 student samodzielnie ustala terminy zaliczenia przedmiotów z prowadzącym w okresie danego semestru, po czym przedstawia projekt do zatwierdzenia dziekanowi.
 3. Opiekun naukowy, o którym mowa w ust. 2, ustala szczegółową organizację studiów w porozumieniu ze studentem i prowadzącymi przedmioty.
 • 24.
 1. Studenci, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się

   studiują według zasad określonych w niniejszym regulaminie z zastrzeżeniem ust. 2-4.

 1. Dziekan najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze/roku, na który został przyjęty

     student wyznacza na cały okres studiów opiekuna naukowego spośród nauczycieli akademickich

     zatrudnionych w danej podstawowej jednostce organizacyjnej, który będzie pełnił rolę doradcy

     studenta przez cały okres studiów w sprawach związanych z realizacją indywidualnego planu

     studiów (IPS).

 1. Opiekun naukowy zgodnie z § 23, ust. 3 opracowuje IPS na podstawie planu studiów kierunku,

     na który student został przyjęty. Indywidualny plan studiów uwzględnia zaliczone studentowi

     w wyniku potwierdzania efektów uczenia się punkty ECTS.

 1. Dziekan zatwierdza IPS dla danego studenta nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zajęć

     w danym semestrze/roku.      

 

 1. Indywidualna organizacja studiów
 • 25.
  1. Na wniosek studenta dziekan może zezwolić studentowi na indywidualną organizację studiów tzw. IOS zgodną z obowiązującym w Uczelni planem studiów, w terminach i formach dostosowanych do szczególnych okoliczności życiowych. Nie może to jednak prowadzić do skrócenia studiów.
  2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu, pomiędzy studentem a prowadzącym przedmiot, zasad weryfikacji zakładanych efektów kształcenia przedmiotu, terminów zaliczeń, egzaminów oraz praktyk na dany semestr.
  3. Ustalenia te potwierdza prowadzący przedmiot poprzez wypełnienie i złożenie podpisu na karcie IOS wydanej studentowi jako załącznik do decyzji.
  4. Uzupełnioną kartę IOS student dostarcza do dziekanatu nie później niż 30 dni od daty zapoznania się z decyzją.
  5. Realizacja studiów według IOS nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów.

 

 1. Zmiana uczelni, formy lub kierunku studiów
 • 26.
 1. Student może przenieść się na inną uczelnię po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec Uczelni, w której dotychczas studiował.
 2. Za zgodą dziekana student innej uczelni, w tym także zagranicznej, może zostać przyjęty na studia w Tarnowskiej Szkole Wyższej.
 3. Student, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek przedstawienia pełnych informacji o osiągnięciach uzyskanych w innej uczelni, aby umożliwić ich przeniesienie, zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem kształcenia.
 4. Dziekan w uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach kształcenia.
 • 27.
 1. Za zgodą rektora student może zmienić kierunek lub formę studiów w Uczelni. Przy zmianie kierunku lub formy studiów student jest obowiązany do złożenia egzaminów i uzyskania zaliczeń wynikających z różnic programowych oraz wniesienia stosownych opłat.
 2. Jeżeli warunkiem przyjęcia na dany kierunek studiów jest spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, student może zostać przyjęty na ten kierunek, o ile spełnia kryteria obowiązujące w roku akademickim, w którym został złożony wniosek o zmianę kierunku.
 3. Rektor może odmówić wyrażenia zgody na zmianę kierunku studiów w szczególności z powodu osiągnięcia ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek.

 

 1. Urlop od zajęć
 • 28.
 1. Student może otrzymać urlop od zajęć w Uczelni w przypadku ważnych okoliczności życiowych, w szczególności z powodu:

1) długotrwałej choroby,

2) urodzenia dziecka i konieczności opiekowania się nim,

3) innych ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych.

 1.  Urlop może mieć charakter długoterminowy i krótkoterminowy. Urlop długoterminowy nie może

   być udzielony na okres dłuższy niż jeden rok, a urlop krótkoterminowy nie może być udzielony na

   okres dłuższy niż jeden miesiąc.

 1. Urlop krótkoterminowy nie może być udzielony na okres sesji. Udzielając urlopu

     krótkoterminowego dziekan bierze pod uwagę możliwość wyrównania zaległości przez studenta, po

     zakończeniu urlopu. Po zakończeniu urlopu student zobowiązany jest do wyrównania zaległości

   w trybie i na zasadach określonych przez prowadzących zajęcia. Urlopów krótkoterminowych nie

     udziela się z powodu choroby.

 1. Urlopu od zajęć, na pisemny wniosek studenta, udziela dziekan.
 2. Urlopu od zajęć udziela się bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności uzasadniających wniosek

     o jego udzielenie.

 1. Powrót na studia po urlopie długoterminowym następuje od początku semestru, w którym student

   złożył wniosek o udzielenie urlopu od zajęć.

 1. Urlopu nie udziela się na semestry, które już minęły.
 2. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowanego ukończenia studiów i może nakładać na studenta

   obowiązek zaliczenia różnic programowych, w trybie i terminach określonych przez dziekana.

 1.  W trakcie urlopu student jest zwolniony z obowiązku opłacania czesnego.
 2. Po upływie terminu urlopu długoterminowego od zajęć student zobowiązany jest najpóźniej na

     7 dni przed jego zakończeniem zgłosić pisemnie dziekanowi powrót z urlopu pod rygorem uznania

     przez dziekana, iż student nie podjął studiów i skreślenia go z listy studentów.

 • 29.
 1. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej w zakresie określonym przepisami ustawy i regulaminem pomocy materialnej.
 2. W trakcie urlopu student może, za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych brać udział w zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów. 

 

 1. Skreślenie z listy studentów
 • 30.
 1. Dziekan skreśla z listy studenta, który:

1) nie podjął studiów,

2) zrezygnował ze studiów na pisemny wniosek skierowany do dziekana,

3) nie złożył w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,

4) został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

 1. Dziekan może skreślić z listy studenta w przypadku:
  • nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie,
  • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów dłużej niż jeden miesiąc po upływie od terminu wymagalności.
 2. Za niepodjęcie studiów uważa się nieodebranie legitymacji studenckiej, niepodpisanie roty ślubowania, niepodpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia i niewniesienie czesnego za pierwszy miesiąc studiów w terminie 14 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia.
 3. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

 1. Wznowienie studiów
 • 31.
 1. Osoba, która na mocy prawomocnej decyzji została skreślona z listy studentów, może wystąpić do rektora o zgodę na wznowienie studiów.
 2. Student wznawiający studia zostaje wpisany na semestr studiów, którego nie zaliczył.
 3. Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu, o którym mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, może wznowić studia za zgodą rektora po uregulowaniu wszystkich płatności i opłaty wpisowej związanej z ponownym wpisaniem na listę studentów, w obowiązującej wysokości.
 4. Wznowienie studiów przez osobę, która została skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze studiów, następuje na ogólnych zasadach obowiązujących przy przyjęciach na studia w Uczelni. W uzasadnionych przypadkach decyzję o ponownym przyjęciu na pierwszy semestr studiów na innych zasadach podejmuje
 5. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta wznawiającego studia zaległości wynikających z różnic w planach i programach kształcenia.

 

 

 1.  Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
 • 32.
 1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej przygotowanej w ramach przedmiotu Seminarium dyplomowe oraz złożenie egzaminu dyplomowego. Spełnienie tego warunku jest obligatoryjną częścią planu studiów ostatniego roku studiów.
 2. Złożenie pracy dyplomowej powinno nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia sesji poprawkowej szóstego semestru studiów określonego organizacją roku akademickiego.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta i po zasięgnięciu opinii prowadzącego przedmiot Seminarium dyplomowe, dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż o trzy miesiące od terminów określonych w ust. 2.
 • 33.
 1. Praca dyplomowa może być przygotowana przez więcej niż jednego studenta, o ile można w niej wyodrębnić części przygotowywane przez poszczególnych studentów i na tej podstawie określić nakład pracy każdego z nich i jej wartość merytoryczną.
 2. Przy określaniu tematu projektu badawczego brane są pod uwagę:

1) kierunek studiów i specjalność,

2) aktualność problemu (praktycznego),

3) zainteresowania studenta.

 • 34.

Oceny pracy dyplomowej dokonuje prowadzący przedmiot Seminarium dyplomowe oraz recenzent mając na uwadze weryfikację efektów kształcenia w zakresie studiowanej specjalności.

 • 35.
 1. Decyzje w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan po spełnieniu przez studenta następujących warunków:
  • uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów ujętych  w planie studiów obowiązującym rocznik, z którym student kończy studia,
  • wykonanie przez studenta wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, a w szczególności posiadanie wszystkich wpisów w kartach okresowych osiągnięć studenta, rozliczenie  z biblioteką oraz uregulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni,
  • złożenie w dziekanacie wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego wraz z dwoma egzemplarzami pracy dyplomowej w tym: jeden w formie pisemnej, jeden w formie elektronicznej, oraz prezentacji multimedialnej.
 2. Wniosek i prace, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powinny być złożone w dziekanacie najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana. Dyplomowa komisja egzaminacyjna składa się co najmniej z trzech osób, w tym                   z prowadzącego przedmiot Seminarium dyplomowe. Przewodniczącym dyplomowej komisji egzaminacyjnej może być rektor, prorektor, dziekan lub inny wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki.
 4. Na wniosek studenta lub promotora, złożony nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu, dziekan może przeprowadzić otwarty egzamin dyplomowy. W części jawnej otwartego egzaminu dyplomowego mogą wziąć udział, na prawach obserwatora, wszyscy zainteresowani.
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 1. W trakcie egzaminu dyplomowego student:
  • prezentuje projekt badawczy i odpowiada na pytania z nim związane,
  • odpowiada na pytania dotyczące specjalności, którą studiował.
 1. Ocenę z egzaminu dyplomowego wystawia komisja egzaminacyjna według skali ocen określonej
  w § 21 ust. 3.
 2. Dyplomowa komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie. Ostateczny wynik studiów stanowi: 0,6 średniej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów oraz po 0,2 oceny za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.
 • 36.

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego niezłożenia egzaminu w terminie, dziekan wyznacza powtórny egzamin na pisemny wniosek zainteresowanego. Egzamin ten nie może się odbyć później, niż sześć miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

 • 37.
 1.  Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem ,co najmniej

dostatecznym i uzyskaniem co najmniej 180 punktów ECTS.

 1. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do

pełnej oceny zgodnie z zasadą:

– do 3,20 – dostateczny

– od 3,21 – 3,70 – plus dostateczny

– od 3,71 – 4,20 – dobry

– od 4,21 – 4,50 – plus dobry

– od 4,51 – bardzo dobry

 1. W przypadku uzyskania przez studenta średniej powyżej 5,0 dyplomowa komisja egzaminacyjna może przyznać dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 2. Student, który uzyskał średnią ocen ze studiów poniżej 3,0, bez względu na oceny z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, otrzymuje ocenę dostateczną – jako ocenę na dyplomie.
 3. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: skład dyplomowej komisji egzaminacyjnej, treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy, a także ogólny wynik studiów.

 

 1.  Przepisy przejściowe
 • 38.

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 i kolejnych nie obowiązują indeksy. Pozostali studenci mają prawo uzyskać stosowne wpisy w wydanych im indeksach.

 

 1. Przepis końcowy
 • 39.

Regulamin studiów wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Senat w uzgodnieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

Strefa studenta