www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

 • 1

Zbiory biblioteczne udostępniane są w wypożyczalni oraz czytelni.

 • 2

Prawo korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają Czytelnicy, którymi są:

 1. pracownicy Tarnowskiej Szkoły Wyższej,
 2. studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych
 3. osoby indywidualnie upoważnione przez organy TSzW.
 • 3

Wszelkich informacji dotyczących sposobu korzystania ze zbiorów i katalogów można uzyskać u dyżurującego bibliotekarza.

 • 4

Na zajęcia dydaktyczne udostępnia się wybrane publikacje, które wypożycza się nauczycielowi akademickiego lub upoważnionemu przez niego studentowi, przy czym student powinien w takim przypadku, oprócz rewersu, pozostawić legitymację studencką lub inny ważny dokument tożsamości. Wypożyczone na zajęcia dydaktyczne materiały powinny zostać zwrócone do biblioteki zaraz po zakończeniu zajęć.

 • 5

Z wypożyczalni i czytelni można korzystać w dniach i godzinach ustalonych przez władze TSzW i podanych do wiadomości publicznej.

 • 6

Biblioteka prowadzi rezerwację książek.

 • 7

Studenci pierwszego roku zobowiązani są do odbycia szkolenia bibliotecznego.

 

Rozdział II

WYPOŻYCZANIE

 1. Zasady zapisu
 • 8

Dokumenty wymagane przy zapisaniu się do biblioteki:

 • dla studentów – aktualna legitymacja studencka
 • dla pracowników – dowód tożsamości
 • dla słuchaczy studiów podyplomowych i innych osób – dowód tożsamości.
 • 9

Osoba zapisująca się do biblioteki powinna zapoznać się z jej Regulaminem oraz wypełnić zobowiązanie do ścisłego przestrzegania zasad korzystania z biblioteki TSzW.

Pracownicy wypełniają ponadto oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za wypożyczone materiały biblioteczne.

 • 10

Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki nabywa się z chwilą założenia bibliotecznej karty imiennej w komputerowym systemie obsługi biblioteki „Libra 2000”, ważnej na czas trwania studiów lub czas zatrudnienia.

 • 11

Czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić bibliotekę o każdej zmianie adresu zamieszkania i nazwiska pod rygorem, iż wszelkie pisma wysłane pod podany adres i na wskazane nazwisko uważać się będzie za doręczone.

 

II Korzystanie ze zbiorów

 • 12

Wypożyczanie uwarunkowane jest posiadaniem imiennej karty czytelnika oraz ważnej legitymacji studenckiej, zaś w przypadku pracowników, słuchaczy studiów podyplomowych i innych osób – dowodu tożsamości.

 • 13
 1. W celu wypożyczenia książki należy wypełnić rewers biblioteczny (na podstawie katalogu) oddzielnie dla każdej z wypożyczanych pozycji. Wypożyczenia dokonuje dyżurujący bibliotekarz rejestrując go w komputerowym systemie obsługi biblioteki „Libra 2000”.
 1. Maksymalna ilość wypożyczonych książek dla poszczególnych kategorii czytelników wynosi:
 • pracownicy dydaktyczni – 4 woluminy
 • studenci – 3 woluminy
 • słuchacze studiów podyplomowych i inni – 3 woluminy
 1. W przypadku studentów ostatniego roku, przygotowujących prace dyplomowe limit wypożyczeń może zostać zwiększony indywidualnie. Nie może on jednak przekroczyć 6 woluminów. Decyzję o zwiększeniu limitu wypożyczeń podejmuje bibliotekarz dyżurny.
 1. Nie wypożycza się książek z katalogu podręcznego, w złym stanie technicznym oraz wydanych przed 1950 rokiem (ograniczenie to nie dotyczy pracowników naukowo dydaktycznych).
 • 14
 1. Książki wypożycza się:
 • pracownikom dydaktycznym – na jeden miesiąc
 • studentom – na dwa tygodnie
 • słuchaczom studiów podyplomowych i innym osobom – na dwa tygodnie.
 1. O terminie zwrotu wypożyczanej książki Czytelnik jest informowany ustnie przez dyżurującego bibliotekarza.
 • 15

W szczególnych przypadkach bibliotekarz może skrócić maksymalny okres wypożyczenia książki.

 • 16
 1. Zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy dokonywać w wyznaczonym terminie.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby można uzyskać prolongatę terminu zwrotu pod warunkiem, że książka nie była rezerwowana przez innego Czytelnika i złożenia prośby o przedłużenie przed upływem terminu zwrotu (również telefonicznie).
 • 17

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu biblioteka nalicza opłatę za każdy dzień zwłoki. Wysokość opłaty określa Załącznik do Regulaminu.

 • 18

Nie zwrócenie książki w regulaminowym czasie uniemożliwia wypożyczenie następnej pozycji.

 • 19
 1. Czytelnik może dokonać rezerwacji materiałów bibliotecznych wypożyczonych przez inną osobę.
 2. O kolejności wypożyczania rezerwowanych książek decyduje kolejność zgłoszonych rezerwacji.
 3. Rezerwowana pozycja powinna być odebrana w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia jej zwrotu, w przeciwnym razie może zostać udostępniona innemu Czytelnikowi.
 • 20

Studentom przekraczającym termin zwrotu książek powyżej 2 miesięcy biblioteka wysyła na ich koszt upomnienie. Jeżeli po upomnieniu Czytelnik nadal nie zwróci wypożyczonych książek biblioteka ma prawo pozbawić go czasowo lub całkowicie korzystania z wypożyczalni. Niezależnie od tego, po upływie terminu zawartego w upomnieniu, biblioteka przekazuje materiały w tej sprawie radcy prawnemu TSzW celem dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wyrządzenia bibliotece szkody.

 

Rozdział III

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU

 • 21

Z czytelni może korzystać każdy po uprzednim pozostawieniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i wpisaniu się do księgi odwiedzin.

 • 22

W czytelni udostępnia się księgozbiory podręczne i inne materiały biblioteczne sprowadzone z magazynu. Wyłącznie na miejscu udostępniane są wydawnictwa zgromadzone w księgozbiorze podręcznym, czasopisma oraz wydawnictwa zwarte.

 • 23

Materiały zgromadzone w czytelni mogą być w wyjątkowych przypadkach wypożyczone poza jej obręb, po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. Pozycje winny być zwrócone w tym samym dniu przed zamknięciem czytelni.

Nie są wypożyczane poza obręb czytelni: encyklopedie, słowniki i leksykony, zbiory specjalne.

 • 24

Czytelnicy wchodzący do czytelni proszeni są o:

 • pozostawienie okryć wierzchnich, teczek, toreb na wieszaku w miejscu wskazanym przez bibliotekarza,
 • zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza i wpisanie się do księgi odwiedzin,
 • zarejestrowanie u dyżurującego bibliotekarza wnoszonych do czytelni publikacji nie będących własnością biblioteki,
 • zachowanie ciszy i porządku oraz niepalenie i nie spożywanie posiłków w pomieszczeniach bibliotecznych,
 • stosowanie się do zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, discmanów itp.),
 • korzystanie z wolnego dostępu do czasopism bieżących znajdujących się na półkach w czytelni,
 • zamawianie u bibliotekarza zbiorów znajdujących się w magazynie i zwracanie ich – po wykorzystaniu – bezpośrednio bibliotekarzowi,
 • stosowanie się do zakazu wynoszenia czasopism i książek z czytelni bez zgody pracownika biblioteki. 

 

Rozdział IV

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W CZYTELNI

 • 25

Stanowiska komputerowe wykorzystywane są jako środek dostępu do komputerowych katalogów biblioteki, bibliograficznych baz danych oraz komputerowych nośników informacji znajdujących się w zbiorach specjalnych biblioteki.

 • 26

Komputery mogą być wykorzystywane również do pracy z:

 • Internetem – przeglądanie baz innych bibliotek, poszukiwania materiałów do prac naukowych, dyplomowych i zaliczeniowych,
 • edytorami tekstu – przepisywanie prac dyplomowych i zaliczeniowych,
 • programami dostępnymi w czytelni.
 • 27

Prawo do korzystania z komputerów mają czytelnicy posiadający prawo korzystania z biblioteki określone w § 2.

 • 28

Korzystać z komputerów można po złożeniu u dyżurnego bibliotekarza dokumentu tożsamości i wpisaniu się do księgi odwiedzin, wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie Czytelnika do przestrzegania regulaminu korzystania z komputerów.

 • 29

Z jednego stanowiska korzysta tylko jedna osoba.

 • 30

Czytelników korzystających z komputerów obowiązują zasady określone w § 24 oraz bezwzględny zakaz wgrywania jakichkolwiek programów, bezwzględny zakaz prób dokonywania zmian w istniejących systemach jak również naruszania prawa komputerowego w jakikolwiek sposób.

 

Rozdział IV

ZOBOWIĄZANIA CZYTELNIKÓW

 • 31

Korzystający ze zbiorów biblioteki są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Rażące naruszenie Regulaminu daje podstawę pozbawienia Czytelnika prawa korzystania z biblioteki.

 • 32

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialności za stan powierzonych im książek. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia należy zgłosić je przy odbiorze książki. Użytkownik powinien zwrócić książkę w takim stanie, w jakim została mu udostępniona.

 • 33
 1. W razie uszkodzenia lub zgubienia książki Czytelnik zobowiązany jest:
 • kupić na rzecz biblioteki egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub najnowszego wydania albo
 • wpłacić do kasy biblioteki ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości rynkowej książki
 • zapłacić za oprawione książki według aktualnego kosztu oprawy introligatorskiej.
 1. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością biblioteki.
 • 34

Studentów obowiązuje system corocznego rozliczania się z wypożyczonych książek. Jednym z warunków uzyskania zaliczenia kolejnego roku akademickiego jest rozliczenie się z biblioteką.

 • 35

Studenci kończący studia przed otrzymaniem dyplomu lub przerywający naukę przed otrzymaniem dokumentów zobowiązani są do:

 • zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych,
 • przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań wobec biblioteki,
 • 36

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie go w pomieszczeniu biblioteki .

 

Załącznik do Regulaminu Biblioteki TSzW

Na podstawie § 17 Regulaminu Biblioteki zarządzam, co następuje:

 1. Ustalam w porozumieniu z Założycielem Uczelni oraz RUSS wysokość opłaty za przekroczenie terminu zwrotu książek do biblioteki Tarnowskiej Szkoły Wyższej w kwocie 1,00 zł. za każdy dzień zwłoki.
 2. Opłata obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.

Strefa studenta